ปหานวินัย ๕


    สำหรับ “ปหานวินัย” ๕ อย่าง คือ ตทังคปหาน คือ การละกิเลสได้ด้วยองค์นั้นๆ ๑ (วิปัสสนาญาณ) วิกขัมภนปหาน คือ การละกิเลสได้ด้วยการข่มไว้ ๑ (ฌานจิต) เหมือนเขี่ยสาหร่าย สมุจเฉทปหาน คือ การละกิเลสได้เด็ดขาด ๑ (มรรคจิต) เกิดขึ้นดับกิเลส ปฏิปัสสัทธิปหาน คือ การละกิเลสอย่างระงับ ๑ (ผลจิต) นิสสรณปหาน คือ การละกิเลสด้วยการสลัดออก ๑ (นิพพาน)


    หมายเลข 7847
    23 ส.ค. 2558