ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ

  สำหรับในเรื่องของคำว่า “ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ” คือ ไม่เฉียบแหลมในธรรมของพระอริยะ

  ข้อความในอรรถกถาอัฏฐสาลินี นิกเขปกัณฑ์ อธิบายคำว่า

  “ไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระอริยะ”  ซึ่งมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้

  นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะ สำหรับผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐาน จะต้องเข้าใจด้วย

  ชื่อว่า “วินัย”

  ซึ่งได้ยินได้ฟังกันบ่อยเหลือเกิน ระเบียบวินัย แต่วินัยจริงๆ คืออย่างไร

  ชื่อว่า “วินัย” มี ๒ อย่าง ในวินัย ๒ อย่างนี้ แต่ละอย่างๆ มี ๕ อย่าง ปุถุชนนี้เรียกว่า ไม่ได้ฝึกฝน เพราะไม่มีวินัยนั้น

  นี่คือ วินัย การฝึกฝน ที่จะทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งมี ๒ อย่าง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑

  “สังวรวินัย” คือ การฝึกฝน การสังวร การสำรวมด้วยสติ ไม่ใช่เป็นเราที่จะทำสำรวม และ “ปหานวินัย” อีก ๑


  หมายเลข 7845
  23 ส.ค. 2558