ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ

     สำหรับในเรื่องของคำว่า “ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ” คือ ไม่เฉียบแหลมในธรรมของพระอริยะ

     ข้อความในอรรถกถาอัฏฐสาลินี นิกเขปกัณฑ์ อธิบายคำว่า

     “ไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระอริยะ”  ซึ่งมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้

     นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะ สำหรับผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐาน จะต้องเข้าใจด้วย

     ชื่อว่า “วินัย”

     ซึ่งได้ยินได้ฟังกันบ่อยเหลือเกิน ระเบียบวินัย แต่วินัยจริงๆ คืออย่างไร

     ชื่อว่า “วินัย” มี ๒ อย่าง ในวินัย ๒ อย่างนี้ แต่ละอย่างๆ มี ๕ อย่าง ปุถุชนนี้เรียกว่า ไม่ได้ฝึกฝน เพราะไม่มีวินัยนั้น

     นี่คือ วินัย การฝึกฝน ที่จะทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งมี ๒ อย่าง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑

     “สังวรวินัย” คือ การฝึกฝน การสังวร การสำรวมด้วยสติ ไม่ใช่เป็นเราที่จะทำสำรวม และ “ปหานวินัย” อีก ๑


หัวข้อหมายเลข  7845
ปรับปรุง  23 ส.ค. 2558