การสังวร

    การสังวรก็ต้องมี แต่ไม่ใช่เป็นการที่ตัวตนจะทำสังวร แต่รู้ว่า “สังวร” หมายความถึง การที่สติเกิดขึ้นเป็นกุศลธรรม แล้วก็อบรมเจริญโดยประเภทของปาติโมกสังวร คือ ตามข้อบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้


    หมายเลข 7844
    23 ส.ค. 2558