รูปนั่ง นอน ยืน เดิน ไม่ใช่ปรมัตถ์


  สุ มีท่านผู้ใดสติระลึกลักษณะของวิการรูปบ้าง ไม่มี แล้วทำไมจะเป็น ปัญหานี้ละคะ

  ผู้ฟัง ....

  สุ. ท่านผู้ฟังกล่าวว่า มีท่านที่ให้รู้รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน แล้วก็กล่าว ว่า รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดินนั้นเป็นวิการรูป เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังข้องใจ จึงได้ถามอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะต้องตรวจสอบทานกับความเป็น จริงว่า รูปนั่งซึ่งเป็นท่า มีหรือไม่มี เป็นปรมัตถ์หรือไม่ใช่ปรมัตถ์

  ดิฉันได้เคยเรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วว่า เมื่อรูปประชุมรวมกัน ทรงอยู่ ตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆ ทรงอยู่ ตั้งอยู่ใน ลักษณะอาการหนึ่งอาการใด เพราะเหตุว่ามีการประชุมรวมกันของรูปหลายๆ รูป จึงทำให้มีลักษณะอาการที่ทรงอยู่ ตั้งอยู่ในลักษณะนั้น แต่ว่าถ้ากระจัด กระจายออกแล้ว แต่ละรูป ไม่มีรูปนั่งท่าเล็กๆ ไม่มีรูปนอนท่าเล็กๆ ไม่มีรูปยืน ท่าเล็กๆ ไม่มีรูปเดินท่าเล็กๆ ในแต่ละรูปเลย แต่ว่ามีลักษณะของรูปปรมัตถ์ ไม่ว่าจะกระจัดกระจายแตกย่อยอย่างไร ก็จะต้องมีสภาพของรูปที่เป็น ปรมัตถ์ เป็นสภาพที่มีจริง ที่ไม่ใช่นั่ง ไม่ใช่นอน ไม่ใช่ยืน ไม่ใช่เดิน นั่นเป็น รูปปรมัตถ์

  เพราะฉะนั้นท่านั่ง ท่านอน ท่ายืน ท่าเดิน เป็นแต่เพียงรูปหลายๆ รูป ที่มา ประชุมรวมกัน ทรงอยู่ ตั้งอยู่ในลักษณะอาการเช่นนั้น แต่ไม่ใช่วิการรูป


  หมายเลข 6793
  29 ส.ค. 2565