การพิจารณาวิการรูป


  ยึดมั่นในการพิจารณาวิการรูป เป็นสีลัพพตุปาทานหรือสีลัพพตปรามาสหรือไม่

  ถาม   การยึดมั่นในการพิจารณาวิการรูป ๓  หรือวิการรูป ๕  ว่าเป็นทางให้ เห็นไตรลักษณ์ได้นั้น   จะถือว่าเป็นสีลัพพตุปาทานหรือสีลัพพตปรามาสได้ หรือเปล่าครับ

  สุ.   ท่านผู้ฟังถามเรื่องวิการรูป  มีท่านผู้ใดระลึกลักษณะของวิการรูปบ้าง ท่านผู้ฟังถามเรื่องวิการรูปใช่ไหม   ดิฉันก็เรียนถามว่า  มีท่านผู้ใดสติระลึก ลักษณะของวิการรูปบ้าง

     วิการรูป ได้แก่ สภาพที่เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานของมหาภูตรูป มี มหาภูตรูปแต่ละรูปเป็นปทัฏฐาน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด ซึ่งถ้าไม่มีมหาภูตรูปแล้ว วิการรูปทั้ง ๓  นั้นมีไม่ได้  แต่มีท่านผู้ใดที่ระลึกรู้ลักษณะของวิการรูปบ้าง ท่านเข้าใจผิดคิดว่าท่านรู้วิการรูปต่างหาก  แต่ความจริงท่านไม่ได้รู้ลักษณะ ของวิการรูปจริงๆเลย ใช่ไหมคะ ถ้าท่านผู้ใดทราบว่า วิการรูป ได้แก่ สภาพที่ เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานของมหาภูตรูปนั่นเอง วิการรูปทั้ง ๓ คือ สภาพที่ เบา  ที่อ่อน  ที่ควรแก่การงานนี้  มีมหาภูตรูปเป็นปทัฏฐาน  มีท่านผู้ใดที่สติ ระลึกรู้ลักษณะของวิการรูปบ้าง


  หมายเลข 6792
  18 ก.ค. 2558