การพิจารณาวิการรูป


    ถาม การยึดมั่นในการพิจารณาวิการรูป ๓ หรือวิการรูป ๕ ว่าเป็นทางให้ เห็นไตรลักษณ์ได้นั้น จะถือว่าเป็นสีลัพพตุปาทานหรือสีลัพพตปรามาสได้ หรือเปล่าครับ

        ท่านอาจารย์ ท่านผู้ฟังถามเรื่องวิการรูป มีท่านผู้ใดระลึกลักษณะของวิการรูปบ้าง ท่านผู้ฟังถามเรื่องวิการรูปใช่ไหม ดิฉันก็เรียนถามว่า มีท่านผู้ใดสติระลึก ลักษณะของวิการรูปบ้าง

    วิการรูป ได้แก่ สภาพที่เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานของมหาภูตรูป มี มหาภูตรูปแต่ละรูปเป็นปทัฏฐาน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด ซึ่งถ้าไม่มีมหาภูตรูปแล้ว วิการรูปทั้ง ๓ นั้นมีไม่ได้ แต่มีท่านผู้ใดที่ระลึกรู้ลักษณะของวิการรูปบ้าง ท่านเข้าใจผิดคิดว่าท่านรู้วิการรูปต่างหาก แต่ความจริงท่านไม่ได้รู้ลักษณะ ของวิการรูปจริงๆ เลย ใช่ไหมคะ ถ้าท่านผู้ใดทราบว่า วิการรูป ได้แก่ สภาพที่ เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานของมหาภูตรูปนั่นเอง วิการรูปทั้ง ๓ คือ สภาพที่ เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานนี้ มีมหาภูตรูปเป็นปทัฏฐาน มีท่านผู้ใดที่สติ ระลึกรู้ลักษณะของวิการรูปบ้าง


    หมายเลข 6792
    29 ส.ค. 2565