จะต้องเข้าวิปัสสนา เป็นสีลัพพตปรามาสกายคันถะหรือไม่