การเจริญสติปัฏฐานขั้นต้นเพื่อละทิฏฐาสวะก่อน


    การเจริญสติปัฏฐานขั้นต้นให้ระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏ เพื่อละทิฏฐาสวะก่อน

    ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก  มั่นคงตามลำดับ    แล้วได้ยินคำว่า "สติปัฏฐาน"   ก็หลงทาง  เพราะคิดว่าจะต้องไปทำ  หรือว่าทำแล้ว ปัญญาจะเกิด      แต่จริงๆแล้วทั้งหมดของพระธรรม    "เพื่อให้เกิด ความเข้าใจถูก   เห็นถูกตามลำดับขั้นในสิ่งซึ่งกำลังปรากฏ"   ถ้ามี การพูดเรื่องสติปัฏฐาน   แล้วก็มีการเชิญชวนให้มีการปฏิบัติ  แล้วก็ คิดว่าอย่างนั้นเป็นสติ  อย่างนี้เป็นสติ  อย่างนี้เป็นกาย  ต้องรู้ที่กาย อย่างนี้เป็นความรู้สึก    ต้องรู้ที่ความรู้สึก   นั่นไม่ใช่ความเข้าใจถูก


    หมายเลข 6655
    ปรับปรุง 22 พ.ย. 2553