ทบทวนปัจจัย - อินทริยปัจจัย


         ต่อไป   โดยอินทรียปัจจัย    สำหรับสภาพธรรมที่เป็นอินทริยปัจจัย   หมายความถึงสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เฉพาะกิจของตน   ไม่เหมือนกับอธิปติปัจจัย   ถ้าเป็นอธิปติปัจจัยแล้ว   หมายความถึงเป็นใหญ่ในบรรดาสหชาตธรรมที่เกิดร่วมกัน   แต่ว่าสำหรับอินทริยปัจจัยแต่ละอย่าง ๆ    ก็เป็นใหญ่เฉพาะในกิจของตนของตน

         สำหรับโลภมูลจิตดวงที่ ๑    คือ โสมนัสสสหคตัง   ทิฏฐิคตสัมปยุตตัง    อสังขาริกกัง    สภาพธรรมที่เป็นอินทริยปัจจัย   ได้แก่   ชีวิตินทรียเจตสิก ๑    เวทนินทรียะ ๑   วิริยินทรียะ ๑   สมาธินทรียะ ๑    มนินทรียะ ๑   เป็นสหชาตินทรียปัจจัย  

         สำหรับลักษณะที่สภาพเหล่านี้เป็นอินทรียปัจจัย   ก็ได้กล่าวถึงแล้วในเรื่องของอินทรียปัจจัย   เมื่อเป็นโลภมูลจิตก็ไม่ประกอบด้วยสัทธินทรีย์   สตินทรีย์   ปัญญินทรีย์   เพราะเหตุว่าอินทรีย์เหล่านั้นต้องเกิดกับกุศล


    หมายเลข 6247
    29 ส.ค. 2558