ทบทวนปัจจัย - เหตุปัจจัย ๑


       ขอทบทวนโลภมูลจิตดวงที่ ๑    โดยนัยของปัจจัยต่อไป   โดยเหตุปัจจัย   จะไม่ทบทวนตามลำดับของปัจจัยจริง ๆ   แต่จะขอทบทวนสลับไป

       โดยเหตุปัจจัย   ก็เป็นปัจจัยที่ ๑๑  ของการทบทวน   ซึ่งความจริงแล้วเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยที่ ๑   โลภมูลจิตดวงที่ ๑   มีสภาพธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกิดร่วมด้วย ๒ เหตุ  คือ โมหเจตสิกเป็นโมหเหตุ ๑   โลภเจตสิกเป็นโลภเหตุ ๑

       สำหรับจิตใดที่เกิดร่วมกับเหตุเจตสิก จิตนั้นชื่อว่า สเหตุกะ ทั้งจิตและเจตสิก   สำหรับโลภมูลจิตมีเหตุเกิดร่วมด้วย ๒ เหตุ   เพราะฉะนั้นจึงเป็นสเหตุกะที่เป็นทวิเหตุกะ

       สำหรับโลภมูลจิตที่เป็นเหตุปัจจัย  ไม่ใช่โลภมูลจิต แต่เป็นโมหเจตสิกและโลภเจตสิก   ซึ่งเกิดกับโลภมูลจิต เป็นเหตุปัจจัย   เพราะฉะนั้นปัจจยุปบันนธรรม คือ โลภมูลจิตและเจตสิกอื่น   ซึ่งไม่ใช่เหตุ   ซึ่งเกิดร่วมด้วยเป็นเหตุปัจจยุปบัน  

       โมหเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิต เป็นสเหตุกะหรือเป็นอเหตุกะ ?   สเหตุกะ   เพราะเหตุว่าโมหเจตสิกนั้นเกิดร่วมกับโลภเจตสิก  

       โลภเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิตดวงที่ ๑  เป็นสเหตุกะ หรืออเหตุกะ? สเหตุกะ เพราะเหตุว่าเกิดร่วมกับโมหเจตสิก

       ผัสสเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิตดวงที่ ๑   เป็นสเหตุกะหรืออเหตุกะ ?  สเหตุกะ   เป็นเอกเหตุกะ   หรือว่าเป็นทวิเหตุกะ   สำหรับผัสสเจตสิกเป็นทวิเหตุกะ   เพราะเหตุว่าผัสสเจตสิกนั้นเกิดร่วมกับโมหเจตสิกและโลภเจตสิก   ซึ่งเป็นเหตุ ๒ เหตุ   เพราะฉะนั้นผัสสเจตสิกเป็นทวิเหตุกะ   เช่นเดียวกับโลภมูลจิต  

       เวทนาเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิตดวงที่ ๑   เป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ ?  สเหตุกะ   เป็นเอกเหตุกะ   หรือว่าเป็นทวิเหตุกะ ?   ทวิเหตุกะ


  หมายเลข 6241
  26 ส.ค. 2558