อโหสิกรรม ๖ ประการคืออะไร


    ส.   เรื่องของอโหสิกรรม ๖ ประการ หมายความถึงกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้ว ที่ต่างกันเป็น ๖ คือ กรรมในอดีตให้ผลแล้วในอดีต ก็เป็นอโหสิกรรม เพราะให้ผลแล้ว และกรรมในอดีตไม่ได้ให้ผลในอดีต ก็เป็นอโหสิกรรมประเภทหนึ่ง คือ กรรมได้กระทำแล้ว ในที่นี้ อโหสิกรรม หมายความถึงกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตเท่านั้น ที่ใช้คำว่า เป็นอโหสิกรรมไป ในความหมายหนึ่ง แต่ในที่นี้ กรรมที่ได้ทำแล้วทั้งหมด ชื่อว่า อโหสิกรรม จึงจำแนกออกเป็น ๖ คือ กรรมในอดีตให้ผลในอดีตก็มี กรรมในอดีตไม่ได้ให้ผลในอดีตก็มี กรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันก็มี กรรมในอดีตไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันก็มี กรรมในอดีตจักให้ผลในอนาคตก็มี กรรมในอดีตจักไม่ให้ผลในอนาคตก็มี

    เพราะฉะนั้น ก็มี ๒ นัย แต่นัย ๖ นี้ หมายความถึงกรรมที่ได้ทำแล้วทั้งนั้น


    หมายเลข 4682
    29 ส.ค. 2558