ผลของกรรมจะมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไร


    ส.   แล้วแต่องค์อีกว่า ประกอบด้วยความเพียรมากน้อยแค่ไหน และผู้เสียประโยชน์เป็นผู้ทรงคุณมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับแต่ละกรรมว่า ถ้าเป็นข้อปาณาติบาตจะทำให้ได้รับโทษมาก เพราะประกอบด้วยองค์อื่นอย่างไร เช่น ประกอบด้วยความเพียรมาก หรือความพยาบาทมาก กิเลสมีกำลังมาก หรือว่าความเพียรน้อย หรือวัตถุที่ต้องการให้มาเป็นของตนนั้นมีค่าน้อย โทษก็น้อย แต่ไม่มีไม้บรรทัดวัด ไม่มีอะไรวัด อย่างปรอทวัดอุณหภูมิ เพราะเป็นความวิจิตรของจิตจริงๆ ในสังสารวัฏฏ์ที่สั่งสมมาต่างๆกันแสนโกฏิกัปป์ เป็นปัจจัยให้จิตของแต่ละคนในขณะนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ ตามสังขารขันธ์ ซึ่งเป็นสภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่ละขณะ


    หมายเลข 4687
    29 ส.ค. 2558