สภาพธรรมจะปรากฏขึ้นได้เมื่อไร


    ส.   เสียงมี แต่จิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียง เสียงไม่ปรากฏ แม้มีก็ไม่ปรากฏ นี่มีเสียงดังข้างนอก เพราะจิตได้ยินเสียงนั้น เวลาได้ยินเสียงอื่น ก็เพราะจิตได้ยินเสียง เสียงนั้นจึงปรากฏ อย่างแข็ง มี แต่ไม่กระทบกายปสาท แข็งก็ไม่ปรากฏ รสอาหารเมื่อกี้นี้มีหลากหลายมาก ใครสามารถจะรู้รสนั้นโดยไม่รับประทานหรือไม่สัมผัส ไม่ถูกต้อง ไม่กระทบลิ้น แล้วจะรู้ว่า หวานไป เค็มไป หรืออร่อย ก็เป็นไปไม่ได้

    เพราะฉะนั้น สภาพธรรมะทั้งหลายที่มีจะปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นและรู้สิ่งนั้น ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏ


    หมายเลข 4688
    29 ส.ค. 2558