ภพภูมิใดมีแต่รูปปฏิสนธิ


  ส.   ต้องทราบว่า ปฏิสนธิมีนามปฏิสนธิและมีรูปปฏิสนธิ และมีนามรูปปฏิสนธิ ถ้าเป็นนามรูปปฏิสนธิก็เป็นภูมิที่มีขันธ์ ๕ ถ้าเป็นนามปฏิสนธิก็ในภูมิที่มีแต่นามขันธ์ ถ้ารูปปฏิสนธิก็คืออสัญญสัตตาพรหม มีแต่รูปปฏิสนธิ ไม่มีจิตไปเกิด

  ระหว่างที่รูปปฏิสนธิ  จิตไม่เกิดเลย จนกว่าจะหมดสิ้นกรรมที่ทำให้รูปปฏิสนธิ ก็จะมีจิตเกิดขึ้น ถ้าเป็นขันธ์ ๕ ก็จะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรม ถ้า ๔ ขันธ์ ก็รูปพรหมบุคคล ถ้าขันธ์เดียวก็อสัญญสัตตาพรหม

  ผู้ถาม   พวกต้นไม้มีแต่รูป

  ส.   ไม่ได้เกิดจากกรรม เกิดจากอุตุ


  หมายเลข 4680
  29 ส.ค. 2558