ทำไมต้องฟังให้เข้าใจก่อนไปปฏิบัติ


  ทำไมต้องฟังให้เข้าใจก่อนปฏิบัติ

  ซ้ำกับ 03627

  สมถะ สมาธิ วิปัสสนา อยู่ในข้อปฏิบัติธรรมไหม

   


  หมายเลข 4288
  31 ส.ค. 2558