เจตนาเป็นสหชาตกัมมปัจจัยต่อจิตตชรูป


  สุ.   เชิญค่ะ

  ประวิทย์   ถ้าเป็นชวนจิต   เจตนาในชวนจิตเป็นกัมมปัจจัยของรูปด้วยหรือเปล่า

  สุ.   ตัวเจตนาเป็นกัมมปัจจัย แต่รูปเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตและเจตสิกทั้งหมด   เพราะฉะนั้นจิตตชรูปในขณะนั้นต้องเกิดเพราะเจตนาเจตสิกเป็นปัจจัยด้วย   ถ้าจะกล่าวโดยเป็นกัมมปัจจัย   โดยเป็นสหชาตกัมมปัจจัย   

  ใช้คำว่า  “กรรม” “กัมมปัจจัย” แต่เป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิด  ถูกไหมคะ   เพราะเหตุว่าในความหมายของสหชาตกัมมปัจจัย


  หมายเลข 4118
  15 ส.ค. 2558