นานักขณิกกัมมปัจจัย


    มีข้อสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องนานักขณิกกัมมปัจจัย

    ถ้าทราบว่า  เหตุ คือ เจตนาเจตสิกเกิดร่วมกับกุศลจิต หรืออกุศลจิต เป็นเหตุให้เกิดกายกรรมและวจีกรรมที่เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง มี  แม้ว่าดับไปแล้ว ใครจะคิดว่าไม่ให้ผล ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ว่า  กรรมได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่งเกิดกับกุศลจิตและอกุศลจิต แต่ถ้าเข้าใจว่า กรรม คือ เจตนาเจตสิกที่เป็นนานักขณิกกัมมปัจจัย  ต้องเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม แม้ว่าดับไปแล้ว ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นในภายหลัง  ผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของกรรมและในเรื่องผลของกรรมว่า  เป็นสิ่งซึ่งเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา  เพราะเหตุว่าเมื่อเหตุมี เมื่อปัจจัยมี ปัจจยุปบัน คือ ผลของเหตุนั้นก็ต้องมีด้วย


    หมายเลข 4178
    8 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari