กรรม ๑๒ (๔) กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมไม่มีอยู่


  ประเภทที่ ๔. อโหสิ กัมมํ นัตถิ กัมมวิปาโก  กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมไม่มีอยู่ 

  นี่เป็นเรื่องความละเอียดของกรรมจริงๆ ที่แสดงว่า กรรมได้มีแล้ว หมายความถึงกรรมในอดีตได้กระทำแล้ว แต่ว่าไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันชาติ 

  กรรมในอดีตมากมายเหลือเกินในสังสารวัฏฏ์  มีแล้ว  คือ อโหสิ  กฺมมํ กรรมได้มีแล้ว  นัตถิ  กมฺมวิปาโก ผลของกรรมไม่มีอยู่ คือ ไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันชาติ ชาติหน้าอาจจะให้ผลก็ได้ กรรมที่ได้กระทำแล้วๆมาในสังสารวัฏฏ์ แต่ไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันชาติ แต่อาจจะให้ผลในชาติต่อไปได้ 

  เพราะฉะนั้นกรรมนั้นๆ ที่ได้กระทำแล้วในอดีต แต่ไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ เป็น อโหสิ กมฺมํ นัตถิ  กฺมมวิปาโก คือ กรรมได้มีแล้ว แต่ผลของกรรมไม่มีอยู่ คือ ไม่มีอยู่ในปัจจุบันชาติ แต่จะมีอยู่ในชาติต่อๆไปได้ 


  หมายเลข 2347
  18 ส.ค. 2558