กรรม ๑๒(๒)กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมไม่ได้มีแล้ว


  ๒.  อโหสิ  กมฺมํ นาโหสิ  กมฺมวิปาโก  กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมไม่ได้มีแล้ว

  หมายความว่า กรรมได้กระทำแล้วจริง แต่ยังไม่ได้ให้ผลในอดีต  กรรมในอดีตได้กระทำไปแล้ว แต่ว่าผลของกรรมนั้นยังไม่ได้ให้ผลในอดีต  คอยโอกาสที่จะให้ผลในชาตินี้หรือในชาติต่อๆไปก็ได้ แต่กรรมมีแล้ว

  เพราะฉะนั้นกรรมมีแล้วนั้นเป็นอโหสิ  กมฺมํ  นาโหสิ  กมฺมวิปาโก กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมไม่ได้มีแล้ว คือ กรรมในอดีตไม่ได้ให้ผลในอดีต

  ต่างกับข้อที่ ๑ คือ ประเภทที่ ๑  กรรมในอดีตให้ผลแล้วในอดีต  ใครตามระลึกได้บ้าง ผลของกรรมในอดีตชาติก่อนๆ ก็ไม่ทราบว่าเกิดมาเป็นใคร ได้รับผลของกรรมอะไร เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ไปถึงกรรมก่อนนั้นอีก ซึ่งได้ทำแล้ว คือกรรมในอดีตได้มีแล้ว และผลของกรรมในอดีตก็ได้มีแล้ว กรรมในอดีตให้ผลแล้วในอดีตอย่างหนึ่ง  และกรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมไม่ได้มีแล้ว คือ กรรมในอดีตไม่ได้ให้ผลในอดีต  ระลึกถึงชาติก่อนๆ ไม่ได้ก็จริง แต่ให้ทราบลักษณะของกรรมที่กระทำแล้ว ที่เป็นอโหสิกรรม


  หมายเลข 2345
  18 ส.ค. 2558