สิ่งที่เป็นอุปสรรค พอ.5279


    สุ. สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรค ก็คือฟังธรรม แต่คิดเรื่องที่เคยเข้าใจ เคยจำ เคยคิดจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้มาก่อน แล้วก็เอามาปนกัน แต่ถ้าฟังจริงๆ ก็จะพิจารณาได้ว่า ขณะนี้เห็นมี เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ขณะที่ได้ยิน ไม่ใช่ขณะที่เห็น ขณะที่คิด ไม่ใช่ขณะที่เห็น แสดงว่าสภาพเห็นสั้น เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แล้วก็มีสภาพธรรมอื่น ถ้าศึกษาโดยละเอียด พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงทุกขณะจิต แสดงให้เห็นว่า เราไม่รู้อะไรเลยทุกขณะจิต จนกว่าได้ฟังพระธรรมแล้วค่อยๆ เข้าใจขึ้น

    นี่คือการฟัง โดยไม่เอาเรื่องอื่นมาปะปน ไม่เอาเรื่องรถเมล์ ไม่เอาเรื่องวิญญาณล่องลอย ไม่เอาเรื่องอะไรเลย เพราะเหตุว่าขณะนี้กำลังฟังให้เข้าใจว่า สิ่งที่มีจริง ไม่ใช่ตัวตนอย่างไร และก็ปรากฏ เมื่อไม่รู้ก็ฟังเพื่อให้เข้าใจสิ่งนั้นว่า เป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน


    หมายเลข 12122
    22 ก.ค. 2564