ฐานะที่จะรู้ความจริง -ลึก พอ.5246


  สุ.   ด้วยเหตุนี้เมื่อศึกษาพระธรรมแล้ว เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น โสตปสาทรูป กำลังมีหรือเปล่า เห็นไหม รู้ไหม ใครรู้ ไม่ว่าจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง  ก็เป็นสิ่งที่มี แต่เห็นไหม รู้ไหม นอกจากเมื่อฟังแล้วค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้น และจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่า ปัญญาที่ได้ฟังธรรม ห่างไกลกับการที่จะรู้จริงอย่างนั้น หรือสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ โดยที่ไม่ใช่ฐานะ ไม่มีการฟัง ไม่มีการเข้าใจ และจะไปรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย

  ด้วยเหตุนี้แม้ฐานะที่จะรู้ความจริง ก็ลึก และสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะ ไม่สามารถทำให้รู้ความจริงได้ ก็ลึก เพราะหลงเข้าใจผิดว่า ถ้าจำชื่อได้ นั่นคือรู้ธรรม

  นี่ก็คือไม่เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง

  ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปพะวง ถึงสิ่งที่เราได้อ่านละเอียดขึ้นมาก เพราะเหตุว่าเราจะต้องมีความเข้าใจว่า ผู้ที่รู้อย่างนั้นคือใคร  และสามารถทรงแสดงเพื่ออะไร เพื่อให้คนที่ได้ฟัง ได้อ่าน มีความมั่นคงที่จะรู้ว่า ธรรมไม่ใช่เรา ธรรมเป็นอนัตตา เกิดภพไหนชาติไหน ก็สะสมความมั่นคงที่จะรู้ว่า ขณะนี้เป็นธรรม ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ สร้างไม่ได้ ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ไม่ให้ดับไปไม่ได้ แต่สามารถค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมแต่ละลักษณะที่ปรากฏได้

  บง   กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์จริงๆ เพราะท่านอาจารย์มาอธิบายว่า ตรงไหนที่เราจะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันและแต่ละขณะ คือ ทางทวารทั้ง ๖ ที่จะไปรู้ว่า สัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ เกิดหรือเปล่า ไม่ใช่วิสัยที่เราต้องรู้


  หมายเลข 11839
  11 ก.พ. 2563