ฟังจนกระทั่งเข้าใจ(ปัญญา)ว่าทุกอย่างเป็นธรรมจรดกระดูกไม่ลืม พอ.4240


  ผู้ถาม     จากการฟังท่านอาจารย์ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรม

  สุ.     ฟังให้มีความเห็นถูก ไม่มีเราด้วย จริง ๆ แล้วก็คือฟังให้มีความเห็นถูก ซึ่งความเห็นถูกก็คือสภาพธรรมอย่างหนึ่งซึ่งใช้คำว่า “ปัญญา” ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธรรมทั้งหมด ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏ

  ผู้ถาม     ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรม

  สุ.     จนกว่าจะเป็นอย่างนี้

  ผู้ถาม     ไม่มีเรา

  สุ.     ไม่มีเรากำลังได้ยินว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมและก็เก็บเราเอาไว้ แล้วก็จะเอาเราต้องการกุศล ต้องการที่จะรู้ ต้องการที่จะประจักษ์

  ผู้ถาม     ที่เราฟังเกิดจากความเข้าใจขึ้นเรื่อย ๆ ว่าขณะที่เราฟังธรรมหรือว่าขณะที่เรามาศึกษาธรรมหรือในความรู้สึกต่าง ๆ  เป็นธรรม เป็นลักษณะที่เราจะเข้าใจขึ้นไปเรื่อย ๆ  และก็เข้าใจมากขึ้นจนมีความรู้ถูกเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมอีก

  สุ.     ถูกต้อง

  ผู้ถาม     เป็นสิ่งที่มีจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลภะ ขณะที่สติเกิด โลภะ โทสะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือเป็นธรรมทั้งหมด

  สุ.     ถูกต้อง โลภะก็เป็นธรรมด้วย โทสะก็เป็นธรรม ทุกอย่างก็เป็นธรรม ค่อย ๆ เข้าใจขึ้น เพราะฉะนั้นการฟังก็เหมือนกับการเตือนให้ไม่ลืม  ไม่ว่าจะเกิดโทสะถ้าระลึกได้ ขณะนั้นเป็นลักษณะของสภาพธรรมอย่างหนึ่ง ฟังจนกระทั่งความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมจรดกระดูกคือไม่ลืม จึงสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมถูกต้องยิ่งขึ้นได้


  หมายเลข 11663
  วันที่ 1 ก.ค. 2562