เริ่มเป็นผู้จัดการ พอ.4240


    ผู้ถาม     ถ้ากุศลไม่เกิด สติไม่เกิดเหมือนเดิมเลย สิ่งที่สะสมมาเก่า ๆ ก็มักจะออกมาซึ่งมันเป็นการไม่สมควร

    สุ.     เมื่อเป็นอย่างนี้ดีไหมที่สภาพธรรมปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริง หรือว่ามีเราอยากจะเปลี่ยนแล้ว สิ่งนั้นก็ดับไปแล้ว ตัวตนเข้ามาแทนที่เริ่มเป็นผู้จัดการต่อไป หรือว่ารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต่อไป นี่คือสิ่งที่จะรู้ความต่างของขณะไหนเป็นหนทางจริง ๆ  ที่จะทำให้เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ มีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นเกาะ มีธรรมเป็นเกาะคือความเห็นถูกในหนทางที่ถูกต้องที่จะทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรม

     


    หมายเลข 11660
    วันที่ 1 ก.ค. 2562