อยู่ในโลกของนิมิต พอ.4239


  ผู้ถาม   อยากจะให้ช่วยอธิบายคำว่า “นิมิต” หมายความว่าอะไร

  สุ.   สภาพธรรมเกิดแล้วดับใช่ไหม และสภาพธรรมก็เกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อย ๆ  อะไรกำลังปรากฏขณะนี้เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

  ผู้ถาม   เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับ

  สุ.   เข้าใจขั้นฟัง แน่นอนว่าสภาพธรรมเกิดแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้สภาพธรรมกำลังเกิดดับปรากฏการเกิดดับหรือว่าอะไรปรากฏ

  ผู้ถาม   ไม่ได้ปรากฏการเกิดดับ

  สุ.   แล้วอะไรปรากฏ

  ผู้ถาม   แข็งปรากฏ   

  สุ.   แข็งปรากฏ แล้วแข็งเกิดดับหรือเปล่า

  ผู้ถาม   ไม่ได้ประจักษ์ตามที่เรียนมา

  สุ.   ตามที่เรียนมา ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ นั่นคือความจริง ถูกต้องไหม แต่ตามความเป็นจริงของแต่ละคนขณะนี้อะไรปรากฏ ทางตานี่อะไรปรากฏ

  ผู้ถาม   ก็เป็นท่านอาจารย์ ดอกไม้

  สุ.   นั่นคือนิมิต ถ้าจะรู้ว่านิมิตคืออะไร เมื่อไหร่ อะไรกำลังปรากฏ ไม่ใช่ลักษณะของรูปธรรมหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อ แต่ว่าปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนี่คือนิมิต เพราะฉะนั้นจะเข้าใจคำว่า “นิมิต” ตามลำดับขั้น ก่อนฟังธรรมไม่เห็นมีนิมิตอะไรเลยนอกจากเวลาฝัน ใช่ไหม ฝันถึงสิ่งที่ไม่มีจริง ๆ ในขณะนั้นจึงบอกว่านิมิตคือฝันเพราะว่าไม่ใช่มีสิ่งที่มีจริงในขณะฝันเลย เพราะฉะนั้นเข้าใจฝันว่าเป็นนิมิต แต่ในขณะนี้เองก็มีนิมิตของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่อกัน เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคำว่านิมิตมากขึ้นตามลำดับขั้น ก็ต้องเปรียบเทียบขณะที่ยังไม่ได้ฟังธรรมเลย นิมิตคือแค่ฝัน แต่จริง ๆ ขณะนี้ไม่ได้เข้าใจความเป็นนิมิตเลย แต่เมื่อได้ฟังธรรมเข้าใจแล้ว จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏ นิมิตของนามธรรมและรูปธรรมปรากฏเพราะการเกิดดับเร็วมาก และแต่ละลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ดับแล้วไม่กลับมาอีก แล้วอะไรเหลือ การสืบต่อจนปรากฏเหมือนกับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกของนิมิต เวลาที่เราไม่ได้ฟังพระธรรมเลย สุข ทุกข์กับความคิด เพราะถ้าไม่คิดนิมิตจะปรากฏไม่ได้เลย เพราะว่าเพียงแค่เห็นหมดแล้ว ไม่มีอะไร ได้ยินก็หมดแล้ว ไม่มีอะไร แต่เพราะการเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิต เสียงอะไร มีเสียงเพลงปรากฏ เป็นนิมิตไหม เสียงไรอีก

  ผู้ถาม   เสียงนก

  สุ.   ก็เป็นนิมิตอีก เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกของนิมิตไปตลอดชาติทุกชาติ เหมือนกับว่าเราสุขทุกข์กับความฝัน ๆ ว่ามีคน ฝันว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จริง ๆ นิมิตของชาติก่อนดับไปหมดเลย หาอีกไม่ได้เลย สุขทุกข์ที่ชาติก่อนสำคัญเหลือเกิน ก็เหมือนชาตินี้ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง กับนิมิตเรื่องราวต่าง ๆ กับคนนั้นกับคนนี้ แต่จริง ๆ แล้วไม่เหลือและไม่มีในชาติก่อนฉันใด ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้า เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าพอถึงชาติหน้า ก็จะรู้ได้เลยว่าหลงสุขหลงทุกข์กับเรื่องราวนิมิตต่าง ๆ ที่ปรากฏ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และเป็นอย่างนี้ทุกชาติ คือหลงสุขหลงทุกข์กับนิมิตด้วยความคิด เพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นสภาพธรรมที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไป

   

   

   


  Tag  นิมิต
  หมายเลข 11650
  4 มิ.ย. 2562


  หัวข้อแนะนำ