สติไม่เกิด


  ผู้ถาม     เห็นเป็นนิมิตอนุพยัญชนะ แล้วสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มันไม่มีตัวสติไปรู้ได้ ก็คือไม่มีโสภณธรรมเลย มีแต่ผัสสะ เวทนา สัญญา ๗ อย่างเท่านั้น อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ชัดด้วยครับ

  สุ.     ทั้งหมดจริงและก็ไม่ใช่คุณสุกิจ เป็นธรรมแต่ละอย่างซึ่งเราฟังจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสภาพธรรมใด ประเภทไหน ค่อย ๆ ฟังไปก็จะเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่คุณสุกิจ

  ผู้ถาม     สติระลึกไม่ถึงตรงนี้สิครับ

  สุ.     ก็จริง   

  ผู้ถาม     อย่าว่าจะให้เกิดปัญญาเลย สติมันยังไม่เกิด

  สุ.     ถูกต้อง จริงอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ และก็ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนด้วย เกิดแล้วก็ดับแล้วด้วย

  ผู้ถาม     อบรมให้เกิดสติหน่อยครับ

  สุ.     นี่ไงคะ กำลังฟังให้รู้ว่าไม่ใช่คุณสุกิจ เป็นจริงทุกอย่าง โลภะเกิดก็จริง อวิชชาเกิดก็จริง ทุกอย่างเกิดแล้วจริง แต่ว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่ใครเลย เป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างเท่านั้นเอง แล้วก็ดับแล้วด้วย แล้วก็เกิดใหม่ด้วย แล้วก็กำลังดับด้วย


  หมายเลข 11396
  7 พ.ค. 2561