ไม่ว่าผีหรือคนก็เป็นธรรม

ภพภูมิมีมากมายหลากหลาย แต่ก็เป็นธรรมทั้งสิ้น ความกลัวสิ่งที่เรียกว่าผี

ก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่มีจริงเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่ยังดับโทสะไม่ได้

แต่ถ้าปัญญาสามารถเกิดรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะนั้นก็จะไม่

หวั่นไหว


หัวข้อหมายเลข  10937
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560