ช่วยด้วยกุศล

ถ้าเห็นใครได้รับความทุกข์ยาก แทนที่จะเดือดร้อนใจไปกับเขา ก็ควรจะช่วย

ด้วยกุศลจิต จึงจะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นและรักษาจิตของตนจากอกุศลด้วย


หัวข้อหมายเลข  10941
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560