ประโยชน์ของพระวินัย

พระวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ มีประโยชน์เกื้อกูลอย่างไร

บ้าง และถ้าไม่มีภิกษุที่ประพฤติตามธรรมวินัย พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้อย่างไร


หัวข้อหมายเลข  10938
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560