อบรมปัญญาท่ามกลางอกุศล

ขณะนี้จิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็วสุดประมาณ ซึ่งอกุศลจิตสามารถเกิดได้

มากมายเป็นปกติทั้งทางตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ เช่น หลังจากที่แข็งปรากฏ

ก็มีอกุศลเกิดได้ แต่สติปัญญาแม้เล็กน้อยที่เกิดแทรกท่ามกลางอกุศลที่

มากมายนั้น ก็เป็นประโยชน์ที่สามารถจะสะสมอบรมจนมีกำลังเพิ่มขึ้นและ

เป็นไปเพื่อดับกิเลสอกุศลได้


หัวข้อหมายเลข  10936
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560