เปิดของที่ปิด

สภาพธรรมกำลังมีกำลังปรากฎอยู่ทุกๆขณะ แต่ถูกปกปิดลักษณะของ

สภาพธรรมนั้นๆด้วยความไม่รู้ ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่สามารถจะ

เปิดเผยให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้


หัวข้อหมายเลข  10934
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560