อนุปุพพิกถา [ปฐมสัปปุริสสูตร]
 
wittawat
วันที่  9 พ.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  21092
อ่าน  648

อนุปุพพิกถา

คือ  การแสดงถ้อยคำ  หรือแสดงธรรมที่เป็นไปโดยลำดับ  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง

จะได้มีจิตอ่อนควรแก่การงาน โดยลำดับ เพื่อที่จะรองรับพระธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ต่อไปอีก  คือ อริยสัจจ์ ๔ ซึ่งอนุปุพพิกถามีอยู่ ๕ ประการ  ได้แก่

 

ทานกถา  เป็นการแสดงเรื่องทาน  และผลของทาน

เช่น กล่าวเรื่องการให้ซึ่งเป็นกุศลจิตที่ดีงาม ผลที่เกิดก็ต้องดีงาม ถ้า

ไม่มีจิต ทานก็มีไม่ได้ แม้ไม่ต้องกล่าวเป็น ชื่อว่า ทานกถา การมีข้าว

ของสมบัติพอควรเหลือใช้ แล้วคิดสละสิ่งที่ตนมี เพื่อเป็นประโยชน์

แก่บุคคลอื่น เมื่อพูดอย่างนี้ ก็คือ ทานกถา

 

สีลกถา  เป็นการแสดงถึงความประพฤติเป็นไปทางกาย ทางวาจาที่ดีงาม 

เรียบร้อย

เช่น ถ้าเป็นผู้มีความยำเกรงต่อผู้รับ ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่ว่าเศรษฐี

ยาจก คนบ้าใบ้ พิการ ทั้งหมดก็คือ ธรรม ซึ่งมีสภาพเห็นเช่นเดียวกัน

เสมอกัน รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกัน ก็มีกริยาอ่อนโยน อ่อนน้อม

ตามจิตนั้น ซึ่งความอ่อนน้อมมีได้ ก็เมื่อมีปัญญา ที่เห็นความไม่ดี

ของความกระด้าง ความดีกว่าเขา ความไม่เสมอ ซึ่งขณะให้ทาน

ก็เป็น ศีลได้ เป็นต้น

 

สัคคกถา  เป็นการแสดงเรื่องของสวรรค์  เหตุของการไปเกิดในสวรรค์ 

หรือการที่จะได้รับสิ่งที่ดีงาม

ได้แก่ การกล่าวเรื่องเหตุผล ถ้าเป็นอกุศลจิตที่ไม่ดี เกิดอยากได้

สิ่งดีมากเท่าไร ก็ไม่มีวันได้สิ่งนั้นมา แต่ขณะที่เป็นกุศลจิต แม้ไม่ได้

คิดหวัง สิ่งที่ดีๆก็มาจากกุศลทั้งนั้น ถ้าเข้าใจอย่างนี้ ก็คือเข้าใจเรื่อง

อานิสงส์ของทาน ความมั่งคั่ง กระทั่งสวรรค์ เพราะอกุศลพาไปสวรรค์

ไม่ได้ แม้ไม่ต้องกล่าว เรื่องสวรรค์กี่ชั้น เทวดากี่ทิศ ทั้งหมด ก็คือ

การแสดงเรื่องเหตุและผล

 

อานิสงส์ของการออกจากกาม  เรียกว่าอานิสงค์แห่งเนกขัมมะ  เป็นการ

ก้าวออกจากกาม  ก้าวออกจากอกุศลทั้งหลายทั้งปวง

ถ้าไม่มีเรา ได้แก่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิแล้ว สุขซึ่งสุขเพราะเป็นเราสุข

กับสุขที่พ้นจากเราก็ต้องต่างกันมาก เพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถรู้รส

ของสุขซึ่งพ้นจากความเป็นเรา แต่ความอิสระที่พ้นจากความติดข้อง

จากตัวตนด้วยปัญญา ตามลำดับ ก็ต้องแตกต่างกัน

 

แม้ไม่ต้องกล่าวเป็นชื่อ เป็นกถาใดๆ คนที่สามารถเข้าใจ ก็จะทราบว่าทั้งหมด

เป็นเรื่องที่ทำให้บุคคลรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ ถ้าอบรมความเข้าใจลักษณะของ

สภาพธรรม และทั้งหมดทุกเรื่องก็คือ ฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรม

 

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากปฐมสัปปุริส สูตร..

 

ข้อความเตือนสติเรื่องปฐมสัปปุริสสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 พ.ค. 2555 10:26 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 พ.ค. 2555 19:17 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

                          

ขออนุโมทนาในกุศลจิตวิริยะของคุณวิทวัตกับทีมงานและทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 10 พ.ค. 2555 08:21 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 พ.ค. 2555 16:41 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kinder
วันที่ 10 พ.ค. 2555 23:22 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nopwong
วันที่ 3 ส.ค. 2556 05:49 น.

ขออนุโมทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ