Loading...
 11977   คำแผ่เมตตา
yoyo
วันที่ 16 เม.ย. 2552 22:12 น.
อ่าน 1,100
 
 

  "สัพเพ สัตตา..สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้ง

หมดทั้งสิ้น.....................................................................................(จนจบ)

ที่บอกว่าหลังไหว้พระ  สวดมนต์ให้แผ่เมตตาทุกครั้ง  และจากคำแผ่เมตตาดังกล่าว

ข้างต้นนั้น กระผมเข้าใจว่าเป็นการแผ่เมตตาที่ไม่เจาะจง  เป็นการแผ่เมตตารวมหรือ

กว้างเกินไป  แต่หลังไหว้พระ สวดมนต์แล้วหากกระผมต้องการแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่ล่วง

ลับไปแล้วโดยเจาะจงชื่อผู้ล่วงลับด้วย จะใช้คำแผ่เมตตาอย่างไรครับ  กระผมต้องการ

คำแผ่เมตตาที่เราเจาะจงจะแผ่เมตตาไปให้ครับ กราบขอบพระคุณครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
prachern.s
วันที่ 17 เม.ย. 2552 08:24 น.
 

สิ่งที่ควรกระทำหลังจากได้กระทำบุญทุกประการแล้ว ควรอุทิศส่วนบุญไปให้แก่

ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ไม่ใช่แผ่เมตตา เมตตาควรเจริญกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ไม่ควร

เจริญกับผู้ล่วงลับไปแล้ว   ดังนั้นหลังจากไหว้พระสวดมนต์หรือทำกุศลใดๆก็ตาม

สิ่งที่ควรทำ และมีประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือ อุทิศส่วนบุญไปให้เขาอนุโมทนา

ส่วนสิ่งอื่นๆไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาเลย...

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ..

การแผ่เมตตา.... 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 เม.ย. 2552 11:40 น.
 

การอุทิศส่วนกุศลใช้กับคนตาย ส่วนการเจริญเมตตาใช้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่  คำอุทิศ

ส่วนกุศล  เช่น  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ให้กับบิดา  มารดา

และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย    ทั้งในปัจจุบันชาติและในอดีตอนันตชาติ    ตลอดจน

เทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลาย ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี  อนุโมทนาโดยทั่วถึงกันเทอญ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
suwit02
วันที่ 18 เม.ย. 2552 12:57 น.
 

สาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
paderm
paderm
วันที่ 19 เม.ย. 2552 15:01 น.
 

                  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขณะที่หวังประโยชน์สุขกับผู้อื่นคือมีเมตตา ขณะทีท่องมีเมตตาหรือเปล่าหรือท่องตาม

ตัวหนังสือ ผู้ที่จะแผ่เมตตาได้ก็ต้องมีเมตตาจนมีกำลังจนถึงได้ฌาน เมตตาเริ่มจากคน

ในบ้าน   คนใกล้ตัว   ครูอาจารย์  เป็นต้น  กับคนที่มีชีวิตอยู่ส่วนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควร

อุทิศกุศลให้ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ควรมีเมตตากัน ด้วยกาย วาจา ใจ ขออนุโมทนาครับ

                            อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
คุณ
วันที่ 24 เม.ย. 2552 18:14 น.
 
อนุโมทนาค่ะ
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top