อกหัก ธรรมช่วยได้ไหม

ความทุกข์ใจ เช่น การผิดหวังในความรัก มีสาเหตุมาจากความติดข้อง

และความติดข้องนั้นก็ไม่ได้ยั่งยืน แต่จะแปรเปลี่ยนไปติดข้องบุคคลหรือ

สิ่งใหม่ต่อๆไป จึงควรมีความเป็นมิตรดีกว่าที่จะมีความรักความผูกพัน

และควรเจริญปัญญา โดยการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจความจริง จนกว่า

จะค่อยๆพ้นไปจากความติดข้องได้ในที่สุด