ธรรมไม่ใช่จำอวด

การแสดงธรรมที่ถูกต้องจะไม่ล้าสมัยเลย เพราะแสดงให้เข้าใจสภาพธรรม

ในขณะนี้ ไม่ใช่เพื่อความสนุก ตลก คะนอง และถ้าเป็นภิกษุพูดหรือแสดง

ให้สนุก ตลก คะนอง ก็เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะผิดพระวินัย เป็นโทษ

และเป็นการทำลายพระศาสนา