ตามรอยบาทพระศาสดา

อย่างไรจึงจะเป็นการดำเนินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดา อย่างแท้จริง