กว่าจะถึงวันนั้น ก็ต้องมีวันนี้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  5 พ.ย. 2553
หมายเลข  17483
อ่าน  2,026

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๒๗ - หน้าที่ ๓๔๙ -๓๕๐   

     พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลาย ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รอยนิ้วมือ หรือรอยหัวแม่มือของช่างไม้ หรือลูกมือของช่างไม้ ย่อมปรากฏที่ด้ามมีดให้เห็น แต่ว่าช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้น หารู้ไม่ว่าวันนี้ ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้ วานนี้สึกไปเท่านี้ วานซืนนี้สึกไปเท่านี้ มีความรู้แต่เพียงว่า ด้ามมีดนั้นสึกๆ แม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนานุโยค (การประกอบเนืองๆ ซึ่งการอบรมเจริญปัญญา) อยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงแม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่า วันนี้ อาสวะ (กิเลสที่หมักดอง ไหลไป) ทั้งหลาย ของเรา สิ้นไปเท่านี้ วานนี้สิ้นไปเท่านี้ วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้ก็จริง แต่เธอก็รู้ว่า สิ้นไปแล้วๆ”

(ข้อความบางตอนจาก... พระสุตตันตปิฏก  สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค  นาวาสูตร)

     พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้น มีความละเอียดลึกซึ้งยากที่จะตรัสรู้ตามได้ เป็นธรรมอันบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ได้ ธรรมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ต้องใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมีตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัปป์  และเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ในการประกาศพระศาสนาของพระองค์นั้น ก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกได้เข้าใจความจริง หลุดพ้นจากทุกข์ หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ตามพระองค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการแสดงพระธรรมของพระองค์ในแต่ละครั้งๆ นั้น มีผู้ที่ได้ประโยชน์จากพระธรรม รู้แจ้งอริยสัจจธรรมบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน และพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นกว่าที่ท่านจะถึงวันดังกล่าวนั้นได้ ท่านก็ต้องเป็นผู้ได้สะสมการสดับตรับฟังพระธรรม  สะสมปัญญามาเป็นเวลาอันยาวนาน ด้วยกันทั้งนั้น  จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดี สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรม  โดยเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรม  ว่า ไม่ควรที่จะท้อถอย ยิ่งยากก็ยิ่งจะต้องศึกษา เพราะปัญญาไม่สามารถจะเจริญขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องค่อยๆ ฟังค่อยๆ ศึกษาไปตามลำดับ เพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ หรือชาตินี้ ยังไม่พอ ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน (จิรกาลภาวนา) ซึ่งมีข้ออุปมาเหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้  ปัญญาก็เช่นกัน  ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม ในการอบรม จึงจะเจริญขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ในแต่ละภพในแต่ละชาติ มีชีวิตอยู่ก็เพื่อได้ฟังพระธรรม ได้สะสมอบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นเรื่องที่ไกลมาก ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นได้ก็ต้องมีวันนี้ คือ ไม่ขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาต่อไป ครับ

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


Tag  จับด้ามมีด จิรกาลภาวนา ด้ามมีดสึก นาวาสูตร ประโยชน์ของพระธรรม อบรมเจริญปัญญา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 พ.ย. 2553

การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นเรื่องที่ไกลมาก  ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นได้ก็ต้องมีวันนี้ คือ ไม่ขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาต่อไป

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 6 พ.ย. 2553

"โดยเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรม ว่า ไม่ควรที่จะท้อถอย ยิ่งยากก็ยิ่งจะต้องศึกษา เพราะปัญญาไม่สามารถจะเจริญขึ้นได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องค่อยๆ ฟังค่อยๆ ศึกษาไปตามลำดับ เพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ หรือ ชาตินี้ ยังไม่พอ"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 6 พ.ย. 2553

อนุโมทนาค่ะ ขอแบ่งปันเอาไปไว้เตือนใจนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 6 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สมศรี
วันที่ 6 พ.ย. 2553

นับเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรม และเป็นสมาชิกในมูลนิธินี้  ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมานับสิบปี  เกือบจะสายไปเสียแล้ว รู้สึกมีกำลังใจที่มีท่านอาจารย์สุจินต์ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอบรมสั่งสอนธรรมได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง ทำให้เข้าใจขึ้นบ้าง แม้จะยากแสนยาก ก็จะไม่ย่อท้อ และจะฟังธรรมต่อไปตามที่มีโอกาส กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และวิทยากรทุกท่าน   พร้อมทั้งกัลยามิตรและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
bsomsuda
วันที่ 6 พ.ย. 2553

"อุปมาเหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปัญญา ก็เช่นกัน  ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม ในการอบรม จึงจะเจริญขึ้นได้"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
narong-homc
วันที่ 7 พ.ย. 2553

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Endeavor
วันที่ 7 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 พ.ย. 2553
ขออุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 พ.ย. 2553

     ในแต่ละภพในแต่ละชาติ มีชีวิตอยู่ก็เพื่อได้ฟังพระธรรม ได้สะสมอบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกยิ่งขึ้น 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.กำปั่น ค่ะ
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 10 พ.ย. 2553
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pairojj
วันที่ 22 พ.ย. 2553

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนานุโยคอยู่ (การประกอบเนืองๆ ซึ่งการอบรมเจริญปัญญา)" ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นได้ก็ต้องมีวันนี้และ วันนี้จะมีไม่ได้เลย  ถ้าขาดผู้แนะแนวทางที่ถูก 

กราบท่านอาจารย์ อนุโมทนาคุณคำปั่นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jesse
วันที่ 30 พ.ย. 2553

ขอขอบพระคุณค่ะ และขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
jipoam
วันที่ 24 ม.ค. 2554

สาธุ สาธุ __/l__ ขอให้ชาตินี้  ด้ามมีดกระผมสึกบ้างเถิด สาธุ สาธุช่างเป็นบทความ  ที่กินใจจริงๆ เปรียบการงานที่ควรทำ กับความพยายามของคนได้สะท้อนใจคนทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ อย่างกระผมยิ่งนัก

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 เม.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
peem
วันที่ 8 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ