ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
มศพ.
วันที่  16 ก.ค. 2554
หมายเลข  18754
อ่าน  12,397

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

••• ... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ... •••

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)
ขอนำเสนอประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ดังนี้

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากภิกษุเขมานันทะ (khemananda) ชาวอเมริกัน ซึ่งพำนักอยู่ที่วัดเพลงวิปัสสนา ให้ร่วมกันสอนพระอภิธัมมัตถสังคหะเป็นภาษาอังกฤษ แก่ชาวต่างประเทศ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในตอนบ่ายสัปดาห์ละหนึ่งวัน จนจบปริจเฉทที่ ๑ ชาวต่างประเทศที่ได้ศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในครั้งนั้น มีคุณ นีน่า วัน กอร์ คอม (Nina Van Gorkom) ภริยา Mr. Lodeweij Van Gorkom อุปทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยในสมัยนั้นรวมอยู่ด้วยผู้หนึ่ง

และคุณนีน่าได้ศึกษาพระอภิธรรม และ การเจริญสติปัฏฐานโดยเฉพาะเป็นการส่วนตัว จากท่านอาจารย์ที่บ้านของท่านอาจารย์สัปดาห์ละ ๒ - ๓ วัน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านอาจารย์ได้รับเชิญจากพระภิกษุกิตติวุฑโฒ (สมณศักดิ์ในสมัยต่อมา คือ พระเทพกิตติปัญญาคุณ)

(ภาพจากแฟ้มภาพเก่าของมูลนิธิฯ)

ให้บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เวลา๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ คุณนีน่าได้รับส่งท่านอาจารย์ไปวัดมหาธาตุฯ และได้ฟังคำบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทย, มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ได้นำเทปคำบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะ ๗๙๒ ตั้งแต่ท่านอาจารย์เริ่มบรรยาย จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ภาคเช้า เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ภาคค่ำ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างที่คุณนีน่าพำนักอยู่ในประเทศไทยนั้น ได้ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา โดยเขียนบทความภาษาอังกฤษออกอากาศทางสถานีวิทยุ ๗๙๒ ในรายการของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วย ซึ่งภายหลังได้รวบรวมเป็นหนังสือ Budhism in Daily Life (พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน) นอกจากบทความที่ออกอากาศแล้ว คุณนีน่าได้เขียน Abhidhamma in Daily Life (พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน) อีกเล่มหนึ่งด้วย

เมื่อท่านอุปทูตสามีของคุณนีน่าครบวาระที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว คุณนีน่าก็ได้ไปอยู่ประเทศต่างๆ ที่สามีประจำอยู่ และได้เขียนหนังสือธรรมภาษาอังกฤษหลายเล่ม โดยมีคุณ Alan Weller สหายธรรมชาวอังกฤษที่ลอนดอน ได้จัดตั้งสำนักพิมพ์ Zolag (เดิมเป็น Triple Gem Press) พิมพ์หนังสือธรรมที่คุณนีน่าเขียน และแปลจากหนังสือธรรมบางเล่มที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ รวบรวมจากคำบรรยายพิมพ์เป็นเล่ม จำหน่ายทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ และมีผู้แปลหนังสือของคุณนีน่าเป็นภาษาต่างๆ ด้วย ทำให้พระธรรมแพร่หลายกว้างขวางไปสู่ประเทศต่างๆ

ระหว่างที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นั้น ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านอาจารย์ได้ขอความอนุเคราะห์จากพระเถระผู้เป็นอาจารย์สอนที่มหามกุฏราชวิทยาลัย ให้กรุณาแปลอรรถกถา (ก่อนที่อรรถกถาพระไตรปิฎกจะได้จัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นในภายหลัง) เพื่อประกอบการบรรยายพระธรรมให้ละเอียดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาแปลอรรถกถา ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สัปดาห์ละหนึ่งวัน ที่ห้องสมุดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อมีชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย สนใจศึกษาพระพุทธศาสนากับท่านอาจารย์ จึงเกิดกลุ่มสนทนาธรรม (Dhamma Study Group) ที่ห้องสมุดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันและเวลาที่ท่านอาจารย์ไปจดคำแปลอรรถกถาทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ท่านอาจารย์จึงได้มอบหมายให้สหายธรรมของท่าน คือ คุณกุลิน คงสวัสดิ์ ซึ่งร่วมจดคำแปลอรรถกถามาด้วยกันนั้น ดำเนินการร่วมกับท่านอาจารย์ประณีต ก้องสมุทร ต่อไป ส่วนท่านอาจารย์ก็แยกไปสนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศในห้องสมุดนั้นเอง

ต่อมา Dhamma Study Group ก็ได้ย้ายไปสนทนาธรรมในวันพุธ ที่ห้องชั้นบนตึก สว. ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ ใกล้ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ภายหลังต่อมา หม่อมดุษฎี บริพัตร ได้ทราบว่า Dhamma Study Group สนใจศึกษาธรรมและมีศรัทธาในการร่วมกันเผยแพร่พระพุทธศาสนา จึงได้อาราธนาพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนทนาธรรม ไปฉันภัตตาหารที่โรงเรียนสมประสงค์ และเชิญ Dhamma Study Group รับประทานอาหารและสนทนาธรรมทุกวันพุธ เช่นที่เคยกระทำมาที่ตึก สว. คือ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ชาวต่างประเทศที่ร่วมกันเป็น Dhamma Study Group ได้เผยแพร่พระธรรมโดยอัดเทปสนทนาธรรมให้แก่สหายธรรมที่อยู่ในต่างประเทศ และพิมพ์หนังสือที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน คือ Answering Dhamma Questions by Sujin Boriharnwanaket ซึ่งคุณดวงเดือน บารมีธรรม เป็นผู้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ที่ Adelaide South Australia 1977 และ An Introduction to the Abhidhamma Two Essays คือ Abhidhamma Notes by Jill Jordan and Richard Giles, และ Abhidhamma and Practice by Nina Van Gorkom พิมพ์โดย Dhamma Study Group Bangkok New year 1987

หลังจากที่ท่านอาจารย์ ได้บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ แล้ว ต่อมาท่านอาจารย์ก็ได้บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๙ ด้วยความเมตตาส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จากท่านพระญาณวโรดม (ตำแหน่งในขณะนั้น คือ อุปนายกสภาการศึกษามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย) มาโดยตลอด จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเมื่ออาคารมูลนิธิฯ สร้างเสร็จแล้ว จึงจะย้ายการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ไปอยู่ที่อาคารของมูลนิธิฯ และนอกจากการบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยแล้ว ก็ยังมีการสนทนาธรรมของกลุ่มผู้ศึกษาธรรมที่โบสถ์รังสี ในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ขอเชิญคลิกชมวีดีโอตัวอย่างการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่ตึกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่นี่ ...

ก่อนที่ท่านอาจารย์จะเริ่มบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนา ที่ห้องประชุมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ผู้ที่เห็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีศรัทธาร่วมกันหาสถานีวิทยุเพื่อออกอากาศรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ และ ๒๑.๐๐ น. และได้พยายามติดต่อขอเช่าสถานีวิทยุตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งในเวลาไม่นาน คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ นั่นเอง คุณสุดสงวน ทองปุสสะ ก็ติดต่อขอเช่าสถานีวิทยุ สทร. ๒ บางนา จากคุณสมนึก และคุณสมศักดิ์ รัตนสัญญา ได้เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. และในวันเดียวกันนั้น คุณดวงเดือน บารมีธรรม ก็ติดต่อเช่าเวลาของสถานีวิทยุ สทร. ๒ บางนา แห่งเดียวกันนั้น ได้เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ท่านอาจารย์และผู้มีศรัทธาอีก ๔ ท่าน คือ คุณสุดสงวน ทองปุสสะ, คุณเกศินี ฉายะพงศ์, พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ และคุณดวงเดือน บารมีธรรม ได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการขอเช่าสถานีวิทยุในนามคณะศึกษาธรรม ซึ่งต่อมาภายหลังก็มีผู้มีศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตลอดมา และด้วยความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคุณสมนึก และคุณสมศักดิ์ รัตนสัญญา คณะศึกษาธรรมซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จึงได้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ สทร. ๒ บางนา ตลอดมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบันนี้ (ปัจจุบันนี้รายการแนวทางเจริญปัสสนาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร. ๒ บางนา มี ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน และเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)

เมื่อถึงกาลเวลาที่ผู้ดำเนินงานของ Dhamma Study Group จะได้แยกย้ายกันกลับประเทศของตน ได้มอบเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีชื่อร่วมกันกับคุณดวงเดือน บารมีธรรม ให้แก่คณะศึกษาธรรม เพื่อเป็นค่าพิมพ์หนังสือต่อไป

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะศึกษาธรรมเห็นว่า เพื่อความมั่นคงในการเผยแพร่พระธรรมต่อไป สมควรที่จะจัดตั้งคณะศึกษาธรรมเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จึงได้มอบให้ พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับอนุมัติเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (Dhamma Study and Propagation Foundation) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ โดยมีสำนักงานที่บ้านท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เลขที่ ๘๓ ซอยพัฒนเวศม์ (ปรีดีพนมยงค์ ๒๖) สุขุมวิท ๗๑ และต่อมาได้ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จาก Dhamma Study and Propagation Foundation เป็น Dhamma Study and Support Foundation ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒

ปัจจุบันมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่

๑๗๔/๑ ซอยเจริญนคร ๗๘ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙

ซึ่งที่ดินแห่งนี้คุณดวงเดือน บารมีธรรม ได้บริจาคในนามของคุณแม่ คือ คุณปาหนัน บารมีธรรมด้วย เพื่อสร้างเป็นอาคารมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา อาคารสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการในวันวิสาขบูชา ๒๕๔๓

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวอยู่ใต้พระธรรมจักร ซึ่งได้รับความเมตตาออกแบบให้โดยคุณสุวรรณ ขันบุญ (ผู้ชำนาญการออกแบบโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทย)

วัตถุประสงค์โดยย่อของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ ศึกษาและปฏิบัติธรรม เผยแพร่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการศึกษาพระไตรปิฎก เผยแพร่เป็นสาธารณกุศล

ปัจจุบันมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มีคณะกรรมการบริหาร รวม ๙ ท่าน ดังนี้

นางสาวสุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการ

นางสาวดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการ

พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการ

หม่อมบงกชปริยา ยุคล กรรมการ

นายจรัญ ภักดีธนากุล กรรมการ

นายอรรณพ หอมจันทร์

นายสุขิน เดอร์ ปาล ซิงห์ นฤหล้า

นางสาวศิรยา พุทธิวนิช กรรมการและเหรัญญิก

พลตรี ดร. วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตามกำหนดวันและเวลา ดังนี้ คือ :-

วันเสาร์

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สนทนาพระสูตร

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สนทนาปรมัตถธรรม

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

อนึ่ง เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

มีการประชุมวิชาการ เพื่อศึกษาและค้นคว้าพระธรรมจากพระไตรปิฎก ให้ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. สนทนาพระวินัย

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

นอกจากวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้ว วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๓ วัน คือ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา และ วันอาสาฬหบูชา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรมเพิ่มอีกด้วย โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สนทนา “พระธรรมวินัย” และ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สนทนา “เรื่องปฏิบัติธรรม”

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ออกอากาศรายการ “แนวทางเจริญวิปัสสนา" บรรยายโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ทางสถานีวิทยุทั้งกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๓๙ สถานี

ขอเชิญคลิกดูรายการสถานีและเวลาออกอากาศได้ที่นี่ ...

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีรายการโทรทัศน์ “บ้านธัมมะ” ซึ่งแพร่ภาพการสนทนาธรรมของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากร ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๕ - ๐๕.๐๐ น. และ รายการดังกล่าว ได้นำไปแพร่ภาพออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN2 ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น., ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยมีคุณธนากร นรวชิรโยธิน เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีเว็บไซต์ชื่อ www.dhammahome.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาธรรมะได้เข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ฟังธรรมะ อ่านธรรมะ สอบถามปัญหาธรรมะ เป็นต้น และมีระบบค้นคำเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าหัวข้อธรรมต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือธรรม) , เทป, CD, MP3, VCD และ DVD จากการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งสื่อทั้งหมดมีไว้ให้บริการที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีชมรมชื่อว่า "ชมรมบ้านธัมมะ มศพ." เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นความดีและศึกษาพระธรรมร่วมกัน

อนึ่ง มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่ได้กระทำแก่สมาคมมหาโพธิ ที่ประเทศอินเดีย ดังนี้

๑. สร้างแผ่นหินจารึกธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่สารนาถ แขวงเมืองพาราณสี

๒. สร้างผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ ผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของท่านพระสารีบุตร ๑ และผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระมหาโมคคัลลานะ เพื่อให้ชาวพุทธได้สักการะบูชาในวาระมงคลสมัย ซึ่งได้มอบให้มหาโพธิสมาคม พุทธคยา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ มหาโพธิสมาคม พุทธคยา ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

คุณกุลวิไล สุทธิลักษณวนิช อัญเชิญพระธาตุของท่านพระสารีบุตร ในที่ประดิษฐานเดิม ออกจากตู้นิรภัย และคุณธิดารัตน์ หอมจันทร์ เป็นผู้อัญเชิญพระธาตุของท่านพระมหาโมคคัลลานะ ในที่ประดิษฐานเดิม ออกจากตู้นิรภัย

สำหรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ไว้ในที่ประดิษฐานใหม่ นั้น ท่านพระเรวัตตเถระ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้อัญเชิญพระธาตุของท่านพระสารีบุตร, ท่านพระสีวลีเถระ เป็นผู้อัญเชิญพระธาตุของท่านพระมหาโมคคัลลานะ, คุณดวงเดือน บารมีธรรม เป็นผู้ถวายช้อนสำหรับอัญเชิญพระธาตุ ส่วนการถอด และ ประกอบที่ประดิษฐานใหม่ พล.ต.ดร. วีระ พลวัฒน์ และ อาจารย์พีระพล คล้ายณรงค์ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณดวงเดือน บารมีธรรม เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กลับไปเก็บไว้ที่ตู้นิรภัย, พล.อ. สพรั่ง กัลยาณมิตรเป็นผู้อัญเชิญพระธาตุของพระสารีบุตร กลับไปเก็บไว้ที่ตู้นิรภัย และ พล.ต.วีระ พลวัฒน์ เป็นผู้อัญเชิญพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะ กลับไปเก็บไว้ที่ตู้นิรภัย และคุณประภัสสร เหตระกูล เป็นผู้ถือช้อน

๓. ซ่อมแซมบูรณะอาคารห้องสมุดธรรมปาละ ที่สารนาถ

๔. สร้างเจดีย์ที่ครอบที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ที่มูลคันธกุฎี สารนาถ เจดีย์ที่ครอบดังกล่าวนี้ จะครอบเป็นชั้นที่ ๓ โดยครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอโศกมหาราช และครอบเจดีย์ที่ครอบเดิม ซึ่งเป็นของท่านอนาคาริกธรรมปาละ

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ศึกษาพระธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยมีท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นประธาน

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกๆ ท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 16 ก.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหาวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณยายปาหนันและท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม
และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
aditap
วันที่ 16 ก.ค. 2554
กราบอนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
วันที่ 16 ก.ค. 2554

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ

คือ การแสดงถึงความเป็นมาของบุคคลต่างๆ

ที่กระทำกุศลกรรมในการรักษาพระพุทธศาสนานั่นเองครับ

ขออนุโมทนาในกุศลของทุกๆ ท่านที่ทำกุศลเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 16 ก.ค. 2554

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันเผยแพร่และจรรโลงพระธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jans
วันที่ 17 ก.ค. 2554

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่จัดตั้งมศพ.ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pat_jesty
วันที่ 17 ก.ค. 2554
กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรักษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
icenakub
วันที่ 18 ก.ค. 2554

สาธุ สาธุ อนุโมทนากับท่านอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเลยครับ

หากไม่มีท่านเหล่านี้ผมคงไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรม และหลายต่อหลายอย่างที่ไม่เคย

ได้ยินได้ฟังมาก่อน

ขอบพระคุณครับ :)

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
หลานตาจอน
วันที่ 18 ก.ค. 2554
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาจิตของทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมก่อตั้ง มศพ. เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เมตตา
วันที่ 18 ก.ค. 2554

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณแม่ปาหนันและท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษา

และเผยแพร่พระพุทธศาสนาแนวทางที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 19 ก.ค. 2554

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิต

ของทุกๆ ท่านค่ะ ... สาธุ ... สาธุ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ratana
วันที่ 19 ก.ค. 2554

ขอกราบบูชาอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณแม่ปาหนันและอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

ที่มีส่วนร่วมและช่วยหลือให้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปตามแนว

ทางในพระไตรปิฎก

กราบอนุโมทนาค่ะ สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
paew_int
วันที่ 20 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
สมศรี
วันที่ 21 ก.ค. 2554

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ในแนวทางพระไตรปิฎกให้ดำรงสืบต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
natre
วันที่ 25 ก.ค. 2554
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
natre
วันที่ 25 ก.ค. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
มกร
วันที่ 26 ก.ค. 2554
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
orawan.c
วันที่ 4 ส.ค. 2554
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
wannee.s
วันที่ 5 ส.ค. 2554

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกๆ ท่าน ...

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
michii
วันที่ 10 ส.ค. 2554
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
bsomsuda
วันที่ 21 ส.ค. 2554

กราบอนุโมทนาผู้มีพระคุณและกัลยาณมิตรทุกท่าน

ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสได้ฟัง ศึกษาพระธรรม และอบรมความเข้าใจถูก

ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
นันทภพ
วันที่ 5 ต.ค. 2554

ขอ อนุโมทนา ครับ, ผมดีใจที่ได้มีโอกาส เห็นว่า มีบุคคลผู้ประเสริฐเช่นนี้อยู่ในโลกเรานี้, เคยอ่านหนังสือของท่าน ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือของท่านมาก, อยากให้ท่านเกิดมา ทำอย่างนี้ทุกๆ ชาติ ต่อไป, ไม่ทราบว่า จะเป็นได้ไหม?, เราอยากอย่างนี้ คงไม่ใช่เห็นแก่ตัว นะครับ ขอ สรรพสัตว์ ทั่วจักรวาล เป็นสุขๆ เถิด อย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจเลย สวัสดี ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
SRPKITT
วันที่ 14 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
pong
วันที่ 16 พ.ย. 2554

กราบขอบพระคุณ ผู้จัดตั้งมูลนิธิฯ และท่านอาจารย์สุจินต์ฯ

นับเป็นบุญที่ได้เกิดมาในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนา และผู้รู้ในศาสนา ที่เรายังมีโอกาสได้ศึกษาอย่างถูกต้อง และทางมูลนิธิฯ ก็ได้หาช่องทางในการเผยแพร่ และเวลาออกอากาศในหลายๆ เวลา ในสื่อต่างๆ ช่างโชคดีจริงๆ ที่ได้มาพบมูลนิธิฯ และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายครับ ที่ได้เสียสละเวลา และสติปัญญาอันทรงคุณค่าให้แก่ ผู้ไม่รู้ทั่วไปรวมทั้งตัวผมเองด้วย และขออนุโมทนาในความดีของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Suchat
วันที่ 14 ม.ค. 2555

๒,๕๕๔ ปี หลังพุทธปรินิพพาน มนุษยชาติเรายังมีโอกาสได้รับรู้รับฟังพระธรรมที่นำไปสู่ความสงบเย็นเช่นนี้ ช่างเป็นโชคดีของผู้ที่ได้โอกาสเช่นนี้อย่างยิ่ง และช่างเป็นบุญกุศลของทุกท่านที่ก่อตั้งและยังกุศลกิจกรรม ของมูลนิธิฯ นี้ให้ดำรงคงอยู่เพื่อเกิดคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่โลกอยู่ทุกคืนทุกวัน. สาธุ สาธุ

ขอกราบอนุโมทนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
SOAMUSA
วันที่ 16 ม.ค. 2555

วันนี้วันครู

ดิฉันกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์และท่านอาจารย์ทุกๆ ท่านค่ะ

ที่ให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ มาโดยตลอด

ขอกราบด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
Preena
วันที่ 18 ม.ค. 2555

ท่านอาจารย์คือผู้วางพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจพระธรรมให้แก่ดิฉัน

"จากไม่รู้อะไรเลย จนเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นๆ " คำพูดนี้คุ้นหู และเป็นเช่นนั้นจริงๆ ..

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ เพราะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความรักและเคารพ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
เซจาน้อย
วันที่ 28 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหาวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณยายปาหนันและท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม
และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
wanipa
วันที่ 31 ม.ค. 2555

ซาบซึ้งใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความรู้สึกนี้ได้มาจากการได้ฟังท่านอาจารย์สุจินต์ฯ จากที่เป็นผู้ไร้ปัญญา จนปัจจุบันดีขึ้นบ้าง ก็ยังไม่ท้อค่ะ จะพยายามต่อไปตามคำสอนและกำลังใจที่ได้รับจากท่านอาจารย์

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้และความเข้าใจในพระธรรมแก่ดิฉันและผู้ใฝ่ในธรรมะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
jaturong
วันที่ 14 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
pornchai.s
วันที่ 19 มี.ค. 2555

กราบอนุโมทนาในกุศลกรรมของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
กุศลชวนะ
วันที่ 8 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
isme404
วันที่ 13 มิ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
กุศลชวนะ
วันที่ 14 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
Jeab1958
วันที่ 8 ก.ค. 2555

ขอบคุณ และ อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dhamma Study Group และ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ดิฉันได้มีโอกาสชมรายการบ้านธรรมะ เมื่อปี 2010 ติดตามจนทุกวันนี้ ปัจจุบันสนใจและศึกษาเพิ่มเติม เพราะการชมรายการอาทิตย์ละครั้งไม่เพียงพอ สำหรับดิฉันแล้ว ซึ่งทางหนึ่งในการศึกษาเพิ่มคือดิฉันได้เข้ามาใช้ facility จาก www. นี้

ขอแสดงคำขอบคุณอีกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาธรรม จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
ทัศนีย์ตั่ง
วันที่ 20 ส.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
พร้อมเสมอ
วันที่ 5 ก.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหาวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลศรัทธา ของคุณยายปาหนันและท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนสำคัญ ในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่ะ
(ขออนุญาตคัดลอกข้อความส่วนใหญ่ที่เขียนโดยคุณเซจาน้อย <ความคิดเห็นที่ 28> มาเขียนไว้ในข้อความนี้เพื่อร่วมอนุโมทนาค่ะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
ดารณี11
วันที่ 15 ก.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
youcando24
วันที่ 16 ก.ย. 2555

ขอกราบขอบพระคุณแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะครับ

ผมฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์มานานพอสมควรแล้วและจะฟังต่อไปจนกว่าชีวิตจะ

หาไม่

ขออนุโมทนากับกัลยามิตรทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 29 ก.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหาวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณยายปาหนันและท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมและกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนสำคัญ ในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ

ขอกราบขอบพระคุณแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะครับ

ผมฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์เรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ขออนุโมทนากับกัลยามิตรทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
suwatlmt
วันที่ 12 พ.ย. 2555

CD การบรรยายธรรมของท่านอาจารย์

เช่น บารมีธรรมในชีวิตประจำวัน / จิตปรมัตถ์ / ปกิณณกธรรม

จะบันทึกใส่ Flash drive - และ SD card

ตอนไหนที่เสียงการบรรยายเร็ว จะใช้โปรแกรมปรับให้สปีดช้าลง ฟังแล้วไม่เหนื่อย

เปิดกับเครื่องเล่น MP3 เปิดฟังก่อนนอนจนหลับไปเป็นประจำทุกวัน ตื่นเช้ามาค่อยปิด

ทำแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว นับว่าเป็นสัปปายะในการฟัง

ซึ่งแต่ก่อนต้องคอยเปิดวิทยุฟังตามเวลาที่ออกอากาศ การฟังไม่ต่อเนื่อง

...

ต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนี้ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 42  
 
rrebs10576
วันที่ 22 พ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 27 พ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหาวนเขตต์

กราบอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณยายปาหนันและท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่เจริญแล้ว ที่มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 44  
 
Poolsak.s
วันที่ 27 ก.พ. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 45  
 
sumek
วันที่ 20 มี.ค. 2556

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และคณาจารย์ท่านอื่นๆ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 46  
 
phawinee
วันที่ 20 มี.ค. 2556

เพราะเสียงของท่านอาจารย์ในวันนั้นเป็นเหตุให้ดิฉันมีความสนใจฟังพระธรรมในวันนี้"ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้เท่านั้น"
นี้เป็นเสียงของท่านอาจารย์ ประโยคแรกๆ ที่ดิฉันได้ยินและก็จำได้ แม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยในตอนนั้น เป็นธรรมบรรยายซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ จ.อุบลราชธานี ทำให้มีความสนใจขึ้นมาทันที และก็รู้สึกว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ไพเราะมาก เป็นเหตุเป็นผล ไม่เหมือนใคร ทำให้อยากที่จะฟังอีกๆ และก็มีคำถามในใจว่าเมื่อท่านอาจารย์กล่าวว่า ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน แล้วมีอะไรล่ะ แล้วเป็นอะไร ... ขณะนี้สิ่งที่มี คืออะไร ... จึงฟังมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้เข้าใจแล้วค่ะ ว่าคำตอบของท่านอาจารย์ก็คือ ขณะนี้เป็น "ธรรม"
เข้าใจว่าพระคุณของท่านอาจารย์ตอบแทนได้ยาก เพราะท่านอาจารย์มีพระคุณมากมายมหาศาลจริงๆ ค่ะ

กราบขอบพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของ ท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

ภาวินีย์ ประดิษฐธรรม์

 
  ความคิดเห็นที่ 47  
 
เพียงดิน
วันที่ 10 พ.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 48  
 
ball
วันที่ 11 พ.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 49  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 มิ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 50  
 
นิตยา
วันที่ 7 ส.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 51  
 
panasda
วันที่ 14 ส.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 52  
 
Dechachot
วันที่ 21 ก.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 53  
 
pornchai
วันที่ 16 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 55  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 56  
 
pattanee
วันที่ 14 มี.ค. 2559

ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนา กับทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 57  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 58  
 
apichet
วันที่ 1 ส.ค. 2560

ฟังธรรมมาหลายปี เพิ่งอ่านประวัติการก่อตั้งมูลนิธิฯ อนุโมทนาสาธุๆ ๆ

กราบเท้าอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

และกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งมูลนิธิฯ ผู้ร่วมสนทนา, ทีมงานทุกท่าน

ทำให้ผมได้ฟังธรรมศึกษาธรรมจนทุกวันนี้ ครับ

อภิเชษฐ ปานจรัตน์ (บาบู)

 
  ความคิดเห็นที่ 59  
 
worrasak
วันที่ 4 ส.ค. 2560

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 60  
 
pornchai.s
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์เหนือเศียรเกล้า

อนุโมทนากรรมการ, วิทยากร, เจ้าหน้าที่, อาสาสมัครมูลนิธิฯ (มศพ.) และผู้เข้าใจพระธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 61  
 
Witt
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

นับว่าเป็นบุญของผมที่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการถ่ายทอดของท่านอาจารย์สุจินต์และมูลนิธิฯ

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ฯ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 62  
 
Nataya
วันที่ 3 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ