นิพพานที่ชื่อว่าสูญ ก็เพราะสูญจากราคะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ก.ย. 2551
หมายเลข  9824
อ่าน  785

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 350

 ....  ก็โดยอารมณ์พระนิพพานที่ชื่อว่าสูญ  ก็เพราะสูญจากราคะเป็นต้น.     ชื่อว่า  ไม่มีเครื่องหมาย  เพราะไม่มีเครื่องหมายแห่งราคะเป็นต้น   เพราะไม่มีที่ตั้งแห่งราคะ เป็นต้น  จึงชื่อว่าไม่มีที่ตั้ง. ผัสสะในผลสมา-บัติที่ทำพระนิพพานซึ่งเป็นของสูญให้เกิดเป็นอารมณ์    ชื่อว่า   เป็นของสูญ.แม้ในอนิมิตตผลสมาบัติและอัปปณิหิตผลสมาบัติ  ก็ทำนองอย่างเดียวกันนี้เหมือนกัน.  ยังมีถ้อยคำที่จะต้องเพิ่มเติมอย่างอื่นอีก  คือ แม้วิปัสสนาท่านก็เรียกว่า  สุญญตา   อนิมิตตา   อัปปณิหิตา   ในข้อเหล่านี้ภิกษุใดกำหนดสังขารโดยความไม่เที่ยง      เห็นโดยความไม่เที่ยงแล้ว    ย่อมออกโดยความไม่เที่ยง.วิปัสสนาที่พาไปถึงการออกของภิกษุนั้น  ย่อมชื่อว่า อนิมิตตาวิปัสสนา.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ก.ย. 2551

ผัสสะในผลสมาบัติที่ทำนิพพานซึ่งเป็นของสูญให้เกิดเป็นอารมณ์   ชื่อว่า  เป็นของสูญ.  

ขอความกรุณาท่านอาจารย์วิทยากรช่วยอธิบายข้อความข้างต้นดัวยค่ะ  ผัสสะเจตสิก

เกิดกับจิตทั้ง ๘๙ ประเภท เหตุใดผัสสะในผลสมาบัติ ชื่อว่า  เป็นของสูญ  ค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ