ปฏิบัติ (ปฏิปัตติ)

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 เม.ย. 2551
หมายเลข  8173
อ่าน  6,948

ปฏิบัติ (ปฏิปัตติ)

ปฏิ (เฉพาะ) + ปตฺติ (การถึง)

การถึงเฉพาะ หมายถึง สัมมาปฏิบัติ คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติถูกต้อง ได้แก่ ขณะที่สภาพธรรมฝ่ายดีงามเกิดขึ้นทำกิจของตน เป็นไปในกุศลขั้นต่างๆ โดยเฉพาะ การปฏิบัติธรรมขั้นวิปัสสนาภาวนา หมายถึง ขณะที่สติพร้อมสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรม และรู้ความจริงว่าเป็นเพียงนามธรรม รูปธรรมเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย และไม่มีใครเป็นผู้ปฏิบัตินอกจากสติสัมปชัญญะ และโสภณธรรมที่ทำหน้าที่ปฏิบัติกิจของตนๆ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา) จะเป็นปัจจัยให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และละความยึดถือความเป็นตัวตนได้ในที่สุด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 11 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
natre
วันที่ 5 ม.ค. 2556

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 16 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
วันที่ 30 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมขั้นปริยัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็ไม่สามารถถึง ความจริงของลักษณะสภาพธรรมที่เกิดปรากฏในชีวิตประจำวันได้เลย ก็เสียเวลาหลงไป แสวงหาธรรมะไกลแสนไกล โดยไม่รู้ว่าเพิ่มความเห็นผิดทุกขณะ ห่างไกลจากหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ความจริง ไปเรื่อยๆ เสียโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 30 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Kalaya
วันที่ 19 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Nataya
วันที่ 19 ม.ค. 2564

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Sea
วันที่ 8 มี.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ