เห็นถูกเห็นผิด
 
ปุถุชน
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7922
อ่าน  814
จะมีวิธีตรวจสอบตนเองอย่างไรว่า  ... เรามีความเห็นถูกหรือเห็นผิดจากพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551
ขั้นต้นคือตรวจสอบโดยเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฎีกา เป็นต้นว่า ตรงกับพระธรรมคำสอนหรือไม่ตรง  ความรู้ตัวสภาพธรรมตรงกับคำสอนหรือไม่ถ้าตรง ชื่อว่าเห็นถูก ถ้าไม่ตรง ชื่อว่าเห็นผิด  ที่สำคัญคือ เป็นไปเพื่อการละคลาย ......
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ