วิรัติ
 
ปุถุชน
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7921
อ่าน  1,590
วิรัติหมายถึงอะไร เกี่ยวข้องกับคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างไรครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551

คำว่า วิรัติ   หมายถึง  การงด  การเว้น  จากบาป   จากอกุศลกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  วิรัติมีหลายอย่าง แต่ละอย่างมีรายละเอียดอย่างไรขอเชิญอ่านจากข้อความในอรรถกถาครับ 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 87

การงดนั้นมี  ๓  อย่างคือ สัมปัตตวิรัติ  , สมาทานวิรัติ,  เสตุฆาตวิรัติ.ในบรรดาวิรัติทั้ง  ๓  นั้น  ผู้ใดแม้มิได้รับสิกขาบทเลย  แต่ระลึกถึงชาติโคตร  ตระกูล   และประเทศ  เป็นต้น   ของตนอย่างเดียวว่า   การกระทำนี้ไม่สมควรแก่เรา   ดังนี้  แล้วไม่กระทำปาณาติบาต  เป็นต้น  หลีกเลี่ยงวัตถุที่มาถึงเฉพาะหน้า  เว้นจากวัตถุนั้น  การวิรัตินั้นของผู้นั้น  พึงทราบว่า เป็นสัมปัตตวิรัติ.    ส่วนวิรัติของผู้รับสิกขาบทอย่างนี้ว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์  แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตก็ดี  ข้าพเจ้าจะเว้นจากปาณาติบาต  ก็ดี  ข้าพเจ้าขอสมาทานการงดเว้นก็ดี  พึงทราบว่าเป็น  สมา-ทานวิรัติ.   ส่วนการเว้นที่สัมปยุตด้วยมรรค  ของพระอริยสาวกทั้งหลายชื่อว่า  เสตุฆาตวิรัติ. ในวิรัติทั้ง  ๓  นั้น   ๒  วิรัติแรกกระทำวัตถุมีชีวิติน-ทรีย์เป็นต้น   ที่จะพึงละเมิดด้วยอำนาจการปลงลงเป็นต้น ไห้เป็นอารมณ์เป็นไป  วิรัติหลังมีนิพพานเป็นอารมณ์. ก็ในวิรัติเหล่านี้   ผู้ได้รับสิกขาบททั้ง  ๕  รวมกัน  เมื่อสิกขาบทหนึ่งทำลาย   สิกขาบทของผู้นั้น  ย่อมทำลายไปทั้งหมด.  ผู้ใดรับทีละข้อ  ผู้นั้นล่วงละเมิดข้อใด  ข้อนั้นเท่านั้น   ทำลาย.  ส่วนสำหรับเสตุฆาตวิรัตินี้ ขึ้นชื่อว่า  การทำลายไม่มีเลย. เพราะพระอริยสาวกย่อมไม่ฆ่าสัตว์  แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต   ทั้งไม่ดื่มน้ำเมาด้วย. แม้ถ้าชนผสมสุรา และน้ำนมแล้วเทเข้าไปในปากของพระอริยสาวกนั้น   น้ำนมเท่านั้นเข้าไป  สุราหาเข้าไป-ไม่.  เหมือนอะไร. ได้ยินว่า   เหมือนน้ำนมที่เจือ ด้วยน้ำ  นมเท่านั้นเข้าไปในปากของนกกะเรียน   น้ำหาเข้าไปไม่  ข้อนี้พึงทราบว่า  สำเร็จตามกำเนิดและข้อนี้ก็พึงทราบว่า  สำเร็จโดยธรรมดา.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ