จิตตสังเขปบทที่ ๑ ... คำถามของเทวดา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6803
อ่าน  545

 

(๑๘๐) เทวดาทูลถามว่า

โลกอันอะไรย่อมนำไป อันอะไรหนอย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง คืออะไร

(๑๘๑) พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

โลกอันจิตย่อมนำไป อันจิตย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง คือ จิต


แสดงให้เห็นความสำคัญของจิต ซึ่งเป็นธาตุรู้ สภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ     ซึ่งไม่เพียงแต่เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้น แต่ยังคิดนึกวิจิตรต่าง ๆ นานา  ฉะนั้น โลกของแต่ละคนจึงเป็นไปตามอำนาจจิตของแต่ละคน  จิตของบางคนก็สะสมกุศลไว้มาก  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ที่มากไปด้วยอกุศลธรรม     จิตของบุคคลซึ่งสะสมกุศลไว้มากนั้นก็ยังเกิดเมตตา หรือกรุณา หรือ อุเบกขาได้     ในขณะที่โลกของคนอื่นเป็นโลกของความชิงชัง ความไม่แช่มชื่น ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ   ฉะนั้น    แต่ละคนจึงเป็นโลกของตัวเองแต่ละโลก ทุก ๆ ขณะตามความเป็นจริง

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ