การแก้กรรมด้วยวิธีทำบุญ ทำสังฆทาน แก้ได้หรือ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6635
อ่าน  4,572

     ตราบใดที่ยังมีสังสารวัฎฎ์ก็ไม่พ้นกรรม ตั้งแต่ขณะเกิด เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ต้องเกิด และที่แต่ละคนเกิดมาต่างกัน เพราะกรรมต่างกัน กรรมนั้นมีทั้ง กุศลกรรม และอกุศลกรรม  
     อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว สามารถให้ผลได้เมื่อยังมีสังสารวัฎฎ์ เมื่อกลัวผลของอกุศลกรรม ก็ควรเจริญกุศลกรรมให้มากที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ โดยเฉพาะกุศลกรรมที่จะทำให้พ้นจากสังสารวัฎฎ์  เพราะเมื่อยังเป็นกุศลกรรมที่ทำแล้ว ก็ไม่พ้นจากสังสารวัฎฎ์ ทุกคนย่อมจะมีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ทุกภพทุกชาติ เช่นในปัจจุบันชาตินี้

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551

  ก่องอื่นก็ต้องเข้าใจ คำว่า ความเห็นผิด ให้ถูกต้องเสียก่อนครับ ก็จะเข้าใจประเด็นนี้

ความเห็นผิด คือ สภาพธรรมที่มีจริง ที่เป็นทิฏฐิเจตสิก ที่มีลักษณะ เห็นผิด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่ง เห็นผิด ว่า กรรมไม่มี ผลของกรรมไม่มี เห็นผิดว่ามีสัตว์ บุคคล ตัวตน เห็นผิดว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นต้น ซึ่งความเห็นผิดเหล่านี้ มีได้ เพราะ ยัมีทิฏฐานุสัย อันเป็นกิเลสที่เป็นความเห็นผิอยู่ แต่ การไม่รู้ว่าอะไร ควรไม่ควร โดยละเอียด ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นความเห็นผิด เพราะ ผู้ที่รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร โดยละเอียดทั้งหมด คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น 

ดังนั้น พระอรหันต์ดับความเห็นผิดหมดสิ้นแล้ว เพราะ ความเห็นผิด ดับได้หมดสิ้นตั้งแต่เป็นพระโสดาบัน เพราะฉะนั้น พระอริยบุคคล ไม่มีความเห็นผิดเลย ในเรือ่ง ว่า กรรมไม่มี ผลของกรรมไม่มี ไม่เห็นผิดว่า มีสัตว์ บุคคลจริง เพราะ รู้ว่าเป็นธรรม เป็นต้น แต่ พระอริยบุคคล ก็ยังไม่ได้รู้ในรายละเอียดทั้งหมด ในความควร ไม่ควร โดยเฉพาะ ในข้อบัญญัติพระวินัย เพราะ ผู้ที่จะรู้ว่าอะไร ควร ไม่ควร โดยเฉพาะการประพฤ๖ิในพระวินัย ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้น ดังนั้น พระอรหันต์ ก็ยังไม่ได้รู้ว่าอะไร ควร ไม่ควรทั้งหมด ท่านจึงมีโอกาสล่วงอาบัติ ผิดพระวินัยได้ โดยไม่ได้มีเจตนาล่วงพระวินัย หรือ ทำในสิ่งที่ไมมควร แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่ควรนั้น จะต้องเป็นอกุศล เพราะ ท่านไม่มีอกุศลจิตเกิดอีกเลย ไม่ได้ทำด้วยความเห็นผิดแต่ทำด้วยกิริยาจิต แต่การกระทำนั้น ย่อมไม่สมควร บางประการได้ ในความละเอียดของธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบ และ ทรงรู้ ครับ 

   พระอรหันต์ จึงทำผิดพระวินัยบัญญัติ หรือ ทำในสิ่งที่ไม่ควรได้ แต่ ไม่ได้มีเจตนาโดยต้องการล่วงอาบัติ และ ไม่มีเจตนาที่เป็นไปในทางอกุศล หรือ ความเห็นผิดเลย ตามที่กล่าวมา ครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 9 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     "เมื่อกลัวผลของอกุศลกรรม ก็ควรเจริญกุศลกรรมให้มากที่สุด  เท่าที่จะกระทำได้"
     การทำสังฆทานก็เป็นการเจริญกุศลอย่างหนึ่ง ได้แก่การถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ กรรมใดก็ตามที่ได้กระทำลงไปแล้วย่อมให้ผล ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผลของกรรมย่อมแตกต่างกันออกไปตามเหตุปัจจัย 
     ดังนั้นหากเกรงกลัวต่อผลของอกุศล ก็ควรที่ละอกุศลและในขณะเดียวกันก็ควรที่จะเจริญกุศลให้มากยิ่งๆ ขึ้นด้วย 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Rodngoen
วันที่ 23 มิ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ