วิญญาณออกจากตัวคนตาย มีรูปร่างอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6483
อ่าน  635

 

นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนจริงๆ    ในเรื่องของจิต (ซึ่งจะใช้คำ

ว่าวิญญาณก็ได้ เพราะจิต  หรือวิญญาณ  เป็นสภาพธรรมอย่างเดียวกัน)

และเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมว่า   เป็นสภาพธรรมที่ต่างกับรูปโดยสิ้นเชิง   จิต

เจตสิก   ไม่มีรูปร่าง  ไม่มีสีสันวัณณะ  ไม่มีกลิ่น  ไม่มีรส

รูปธรรม    ตามความหมายในพระพุทธศาสนา    เป็นสภาพธรรมที่มี

จริงที่เกิดขึ้น      แต่ไม่ใช่สภาพรู้  รส  หวาน  รสขมมีจริง  ไม่ใช่สภาพรู้ รส

เป็นรูปแม้ว่ามองไม่เห็น   เสียงมีจริงกำลังปรากฏ   เสียงไม่ใช่สภาพรู้   ไม่

ใช่จิตได้ยิน      เสียงเป็นรูปธรรมที่ปรากฏเมื่อกระทบกับหู     ไม่ว่าเสียงสูง

เสียงต่ำ  เสียงเบา  เสียงทุ้ม  เสียงห้าว    เสียงต่างกันเพราะรูปธรรมที่ทำให้

เกิดเสียงต่างกัน    ตามจำนวนคนในโลก  และวัตถุต่างๆ   ที่ทำให้เกิดเสียง

นั้นๆ    ซึ่งทุกเสียงก็เป็นรูปธรรมที่มองไม่เห็น     แต่ปรากฏทางหู  แล้วก็ดับ

ไป

ฉะนั้น  วิญญาณจึงต่างกับรูปธรรม   เพราะวิญญาณเป็นสภาพรู้   เป็น

นามธรรม  ไม่ใช่รูปใดๆ เลย    ที่ถามว่า วิญญาณที่ออกจากตัวคนตายมีรูป

ร่างลักษณะอย่างไร  หรือไม่      วิญญาณไม่มีขา   ไม่มีปีก   ไม่มีแขนที่จะ

ออกจากตัวคนตาย      วิญญาณเป็นธาตุรู้      ซึ่งเกิดขึ้น ทำกิจเฉพาะของ

วิญญาณ  คือ  จิตนั้นๆ แล้วก็ดับไปทันที    ขณะที่เห็นในขณะนี้   วิญญาณ

คือ  จิตเห็นเกิดแล้วก็ดับไปทันที    แล้วจิตอื่นก็เกิดสืบต่อไปทันที   แล้วก็

ดับไปทันที    จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนั้น    เมื่อดับไปแล้วก็ดับไปเลย   ไม่

มีที่ไป    เหมือนไฟ ไม่ใช่ว่าไฟดับจากที่นี่แล้วไปที่อื่น     จิตก็เช่นเดียวกัน

คือ  เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น จิตเห็น   เห็นที่จักขุปสาท   เกิดที่จักขุปสาท

แล้วก็ดับที่จักขุปสาท   จิตได้ยินเสียง    เกิดขึ้นที่โสตปสาท   ได้ยินที่โสต

ปสาท    ดับที่โสตปสาทอย่างรวดเร็วที่สุด

ฉะนั้น   จึงไม่ใช่ว่าวิญญาณเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง   ที่ออกจากตัว

คนตายไปได้

 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ