ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากเหตุใด
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6484
อ่าน  779

ทุกขเวทนา คือ ความป่วยไข้ เกิดขึ้นจากเหตุอะไร?

     มีหลายเหตุ โรค คือ ความทุกข์กายที่เกิดจากกรรมก็มี เกิดจากจิตก็มี เกิดจากอุตุก็มี เกิดจากอาหารก็มี ถ้าไม่มีกายปสาทรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วร่างกาย ทุกขเวทนาก็เกิดไม่ได้ กายปสาทเป็นรูปซึ่งเกิดจากกรรม เป็นรูปที่สามารถกระทบสัมผัสกับสภาพเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว เมื่อกระทบเย็นร้อน ที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่พอดี จึงเป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้น แข็งก็เป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้น รวมความว่าสิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่ไม่น่าสบาย เป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้น บางโรคเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐาน บางโรคเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุฏฐาน บางโรคเกิดขึ้นเพราะอุตุเป็นสมุฏฐาน บางโรคเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุฏฐาน เช่น เมื่อบริโภคอาหารที่เป็นพิษ ก็เป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุฏฐาน ผู้ที่เกิดอกุศลจิตบางคนก็ทรมานตัว ทรมานร่างกายต่างๆ ทุกขเวทนานั้นก็เกิดจากอกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน

     ข่าวในโทรทัศน์มีเรื่องของชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นอัมพาตมาหลายปี แล้วก็เกิดเดินได้ทันที ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้แสดงการเกิดดับของรูปอย่างรวดเร็วโดยละเอียดว่า รูปๆ หนึ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ ซึ่งเป็นระยะที่สั้นที่สุด ขณะที่กำลังเห็นก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังได้ยิน ชั่วขณะระหว่างเห็นกับได้ยินนั้นมีจิตเกิดดับคั่นเกินกว่า ๑๗ ขณะ ซึ่งขณะนี้ที่ดูเสมือนว่า ทั้งเห็นและได้ยินพร้อมกันนั้น เพราะจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเหลือเกิน รูปที่ร่างกายทุกๆ รูป มีอายุสั้นมาก และมีอากาศธาตุคั่นอยู่อย่างละเอียด จนสามารถแตกย่อยออกเป็นกลุ่มรูปที่เล็กที่สุด  จนแยกไม่ได้อีกนั้น ก็ยังมีรูปรวมกันในกลุ่มหนึ่งๆ ถึง ๘ รูป คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม สี กลิ่น รส โอชา  กลุ่มของรูปแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีอากาศคั่นอยู่ระหว่างแต่ละกลุ่มนี้ ทะยอยกันเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วมาก จนกระทั่งแม้ว่าแต่ละท่านจะมีน้ำหนักหลายกิโลกรัม แต่ไม่มีใครรู้สึกหนักที่ส่วนไหนของร่างกายเลย เพราะกลุ่มของรูปที่ละเอียดกว่าผงคลีนั้นเกิดขึ้น และดับไปอย่างรวดเร็ว

     เมื่อรูปที่เป็นอัมพาต ซึ่งเกิดเพราะอกุศลกรรมหมดไป กุศลกรรมก็เป็นสมุฏฐานให้รูปที่ไม่ใช่อาการของโรคอัมพาตเกิดขึ้น ทำให้สามารถเดินได้ เมื่อมีผู้ถามว่าทำไมจึงเดินได้ ท่านผู้นั้นก็ตอบว่า เขาเองก็ไม่ทราบ รู้สึกแต่เพียงว่าเหมือนมีเสียงบอกให้ลุกขึ้นเดิน ก็เดินไปได้ทันที และในโทรทัศน์ก็มีภาพที่เขาเดินออกจากบ้านด้วย

     ฉะนั้น ก็จะเห็นได้ว่า ทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมก็มี ที่เกิดจากจิตก็มี ที่เกิดจากอุตุก็มี ที่เกิดจากอาหารก็มี 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ