ขันธปรินิพพาน

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6482
อ่าน  1,480

ขันธปรินิพพาน

ขนฺธ (กอง คณะ) +ปริ (รอบ) + นิพฺพาน (ความดับ)

ความดับรอบซึ่งขันธ์ หมายถึง การสิ้นไปแห่งนามธรรมและรูปธรรม โดยไม่มีปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นอีกเลย เป็นการตายของพระอรหันต์ และเป็นการสิ้นสุดสังสารวัฏฏ์ เพราะการสิ้นกิเลสที่จะเป็นปัจจัยให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

(ดูอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ)


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ