อริยสัจที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5898
อ่าน  2,784

อริยสัจที่ ๓ คือทุกขนิโรธ ซึ่งได้แก่นิพพาน ในพระสูตรที่ได้กล่าวถึงแล้วนั้น มีข้อความว่า “ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล คือความดับด้วยการสำรอก โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปล่อยความไม่อาลัย” นิพพานเป็นธรรมที่ดับกิเลส เมื่อดับตัณหาแล้ว ก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดภพชาติอีกต่อไป ฉะนั้น จึงเป็นที่ดับของทุกข์ทั้งปวง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 10 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ