อริยสัจที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ
โดย บ้านธัมมะ  16 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข 5898

อริยสัจที่ ๓ คือทุกขนิโรธ ซึ่งได้แก่นิพพาน ในพระสูตรที่ได้กล่าวถึงแล้วนั้น มีข้อความว่า “ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล คือความดับด้วยการสำรอก โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปล่อยความไม่อาลัย” นิพพานเป็นธรรมที่ดับกิเลส เมื่อดับตัณหาแล้ว ก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดภพชาติอีกต่อไป ฉะนั้น จึงเป็นที่ดับของทุกข์ทั้งปวงความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย yu_da2554hotmail  วันที่ 10 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ