เห็นทุกข์แต่มิอาจออกจากทุกข์ได้
 
yuphin
วันที่  29 พ.ย. 2550
หมายเลข  5697
อ่าน  946

ตั้งเริ่มเข้าใจพระธรรมจากการอ่านและการฟัง  ทำให้เห็นทุกข์ชัดยิ่งขึ้น แต่มิออก

จากทุกข์ได้ เพราะไม่สามารถประจักษ์ในสัจะธรรม   ไม่สามารถทำลายตัวตนได้  ทำให้

รู้สึกว่าทุกข์และเบื่อหน่ายมากขึ้น พยายามศึกษาจากประวัติหลายๆ ท่าน  เพื่อพิจารณา

แนวคิดข้อปฏิบัติของแต่ละท่าน  เน้นต้องตรงต่อพระธรรมที่พุทธองค์ตรัสไว้แล้ว  อาทิ

เช่น ท่านเจ้าคุณนร  พิจารณาข้อปฏิบัติท่านเกิดบวช รู้สึกว่า สมัยนั้นกับปัจจุบันไม่ต่าง

กันเลย  และบุคคลอีกท่านที่อยากหามาอ่านนั้น คือ   ท่านอาจารย์สุจินต์ เพราะตลอด

เวลาที่ฟ้งท่าน ท่านเป็นผู้ตรงต่อพระ ธรรม (เทียบเคียงจากการอ่านพระไตรปิฎก)  จึง

ใคร่อยากศึกษาข้อปฏิบัติ  เคยได้รับหน้งสือ ประวัติทั่วไปของท่านจากมูลนิธิ ดิฉันมิได้

หมายว่าจะยึดตัวบุคคล  เห็นเพียงท่านมีข้อปฏิบัติ  น่าเลื่อมใส ดังตัวอย่างบุคคลต่างๆ

ที่มีกล่าวในพระไตรปิฎก   ขอบคุณค่ะ


Tag  ทุกข์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 พ.ย. 2550
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 96เมื่อใด  บัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  เมื่อนั้น  ย่อมหน่ายในทุกข์   ความหน่ายในทุกข์   นั่นเป็นทางแห่งความหมดจด.เมื่อใด บัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า   สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์  ความหน่ายในทุกข์   นั่นเป็นทางแห่งความหมดจด.  เมื่อใด บัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า   ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา  เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์  ความหน่ายในทุกข์  นั่นเป็นทางแห่งความหมดจด.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ย. 2550

การรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง  สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์  ธรรมะทั้งหลายทั้งปวง 

เป็นอนัตตา  นี้จึงเป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย    มีใครบ้างเกิดมาไม่ทุกข์  คนที่ไม่ทุกข์คือคนที่มีปํญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 29 พ.ย. 2550

โดยทั่วไปเรามักเบื่อๆ อยากๆ   ด้วยกิเลส ไม่ได้เบื่อจริง

ฟังธรรมให้มากๆ นะคะ  เมื่อค่อยๆ เข้าใจธรรมมากขึ้น

ความเบื่อหน่ายจะลดลง เพราะเข้าใจและเห็นตามความเป็นจริง

ว่าเป็นธรรม  ที่เบื่อนั้นเพราะเป็นเราเบื่อ ลืมไปว่าเป็นธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
medulla
วันที่ 30 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

ค่อยๆ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมไปอย่างละเอียด เป็นกำลังใจให้นะคะ

รู้กันดีว่า ยากแสนยาก กว่าจะได้เกิดมาฟังพระธรรม

ในเมื่อชาตินี้ได้เกิดมาพบพระธรรมแล้ว อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แช่มชื่น
วันที่ 30 พ.ย. 2550

  ถ้ายังมี " เรา " อะไรก็ทำลายตัวตนไม่ได้ นอกจากปัญญาที่เกิดกับโสตาปัตติมรรคจิต

ครับ ศึกษาพิจารณาหาเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีครับ     ถ้าเราไม่ยึดตัวบุคคล จะให้ดีที่สุด คือ

ตรวจทานในพระไตรปิฎกด้วยตนเองเสมอ     แม้จะเป็นตำราที่แต่งขึ้นจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่ถ้าเราเองเป็นผู้ละเอียด   เราก็จะไม่ปักใจเชื่อคำพูดของใครง่ายๆ แต่จะเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณใคร่ครวญธรรมะที่ได้ยินได้ฟังตามความเป็นจริง   โดยที่ต้องไม่อ้างอิง

ความคิดเห็นส่วนตัวของเราครับ   ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ