กตญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  27 พ.ย. 2550
หมายเลข  5683
อ่าน  7,089

กตญาณ

กต (กระทำกิจแล้ว) + ญาณ (ความรู้)

ญาณ คือ ความรู้ที่รู้ภาวะแห่งกิจที่กระทำแล้ว หมายถึง ความรู้ชัดซึ่งกิจในอริยสัจจ์ ๔ ที่ได้กระทำแล้ว คือรู้ว่า ทุกขสัจจ์ได้กำหนดรู้แล้ว สมุทัยสัจจ์ละได้แล้ว นิโรธสัจจ์กระทำให้แจ้งแล้ว และมรรคสัจจ์ได้เจริญแล้ว 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 27 พ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ 426

คำว่า มีวนรอบ ๓ คือ วน ๓ รอบ ด้วยอำนาจวนรอบ ๓ กล่าวคือ สัจญาณ กิจญาณ และ กตญาณ. ก็ในวนรอบ ๓ นี้ ญาณตามความเป็นจริงในสัจจะ ๔ อย่างนี้ คือ นี้ทุกขอริยสัจจะ นี้ทุกขสมุทัย ชื่อว่า สัจญาณ ญาณที่เป็นเครื่องรู้กิจที่ควรทำอย่างนี้ว่า ควรกำหนดรู้ ควรละในสัจจะเหล่านั้นเที่ยวชื่อว่า กิจญาณ ญาณเป็นเครื่องรู้ภาวะเเห่งกิจนั้นที่ทำแล้วอย่างนี้ว่า กำหนดรู้แล้ว ละได้แล้วดังนี้ชื่อว่า กตญาณ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Jumzper
Jumzper
วันที่ 6 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 4 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ