จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในขั้นการฟัง

 
nattawan
วันที่  24 ก.พ. 2567
หมายเลข  47480
อ่าน  85

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่สำคัญในชีวิตในสังสารวัฏก่อนได้ฟังธรรม แต่ละคนก็มีของตนเอง ถ้าเราไม่คิด ... สำคัญจริงไหม? แต่วันสำคัญสำหรับทุกคนในสากลจักรวาลคือวันที่เริ่มมีความเห็นถูกต้องมนความจริงว่า อะไรเป็นความจริง เมื่อได้รู้ว่าความจริงคืออะไร ... วันนั้นคือวันสำคัญ

แต่ละขณะที่สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นประเสริฐสุด แต่แสนยาก มิฉะนั้นสัตว์โลกไม่มีทางได้รู้ความจริง ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้า ... คิดเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณสูงสุดไม่มีใครเปรียบได้เลยคือคุณของผู้ตรัสรู้ความจริง และทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน

เห็นความสำคัญขณะที่เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริง จากการฟังคำของพระพุทธเจ้า จงฟัง จงใส่ใจให้ดี คำที่พระองค์ตรัสทุกคำประเสริฐเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้อง จนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้

เริ่มรู้ว่าขณะนี้คือความจริงแต่ละหนึ่ง เห็นและได้ยินต่างกัน ถ้าไม่มีเห็นได้ยิน คิด จะไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้ ฟังจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีเดี๋ยวนี้เอง

เห็นมีจริง ต้องตรงที่เห็น เพราะเห็นตรงสิ่งที่กระทบตรงนั้นแหละเดี๋ยวนี้เอง ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลย เริ่มรู้จักความหมายของธรรมะ สิ่งที่มีจริง มีลักษณะที่ปรากฏให้เห็นจริงขณะนั้น ได้ยินมีจริงเพราะเป็นธรรมะ ทุกอย่างที่มีจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตา เป็นเฉพาะสิ่งนั้นเป็นอื่นไม่ได้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตนเปลี่ยนไม่ได้เลย ก่อนได้ฟังพระธรรมไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนเลย มั่นคงที่จะใส่ใจให้ดี จนกว่าจะรู้จริงที่ปรากฏดีทีละหนึ่ง

ต้องรู้ธรรมะทีละหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวไม่ยั่งยืน ขณะนี้ใครจะรู้ว่าเห็นเกิดดับ!!! กว่าจะรู้ ค่อยๆ เข้าใจสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดแล้วดับ จริงไหม? ใครบอก? ฟังมาจากใคร? ให้เริ่มค่อยๆ เข้าใจว่าอะไรเป็นจริง เห็นเป็นเห็น เกิดเพราะมีปัจจัยให้เกิดและดับไป เริ่มรู้ความหมายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อถึงเวลามีปัจจัยให้เกิดพร้อมตรัสรู้ความจริง จริงไหม?

ต้องฟัง เข้าใจและไตร่ตรองจากคำที่พระองค์ทรงแสดง ทรงดำเนินหนทางนั้นเพราะทรงตรัสรู้

ทรงประจักษ์แจ้งแล้วจึงทรงแสดงความจริงอริยสัจจธรรม ... อริยะประเสริฐที่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง แม้ขณะนี้ยังไม่ประจักษ์ แต่พระองค์ได้ทรงแสดงหนทาง "อริยสัจจธรรมสี่"

ทุกข์ ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เกิดปรากฏหนึ่งในหกทางแล้วดับไป เช่นเห็นเกิดและดับ แต่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง จริงไหม? ค่อยๆ มั่นคง ไม่เปลี่ยนจนสามารถรู้ความจริงได้ ไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะเกิดและดับและไม่กลับมาอีกเลย ค่อยๆ มั่นคง ค่อยๆ เข้าใจขึ้น

สมุทัย เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัย เกิดแล้วห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ เพราะเกิดแล้ว คิดว่าเป็นเรา แต่เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับ ไม่ใช่ใคร ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นอนัตตา

อยู่ในโลกของความไม่รู้เหมือนคนที่อยู่ในโลกมืด แต่สามารถรู้ได้จากการฟังคำของผู้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรม ฟังอย่างนี้ข้องอยู่ในการที่จะรู้ความจริง พระองค์ทรงแสดงหนทางที่จะให้เข้าใจความจริง เพื่อละความไม่รู้ เพื่อรู้ความจริงถึงทางที่จะประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้น จากไม่รู้ จนกระทั่งรู้ตามลำดับ จนประจักษ์แจ้งความจริง

การฟังธรรมะต้องเป็นผู้ตรงเป็นสัจจบารมีว่าไม่มีเรา แต่ยังเป็นเรา ยังไม่ประจักษ์แจ้ง เพราะปัญญายังไม่ถึงที่จะประจักษ์แจ้ง ... จนกว่าจะไม่มีเรา ไม่เหลือเลย หมดเกลี้ยงแม้แต่ที่สะสมในจิตก็ดับ ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเป็นปัญญาบารมี ค่อยๆ สะสมคุณความดีเป็นปัจจัยให้ละความไม่ดีมากมายมหาศาลให้ค่อยๆ น้อยลง ... น้อยลงด้วยความเข้าใจเป็นมรรค เป็นหนทาง สัมมาทิฏฐิ เริ่มค่อยๆ เข้าใจ เพียงเข้าใจแต่ยังเป็นเรา ค่อยๆ เข้าใจตามลำดับขั้น 45 พรรษา ขณะนี้กี่คำ?? แค่นี้พอหรือ?? ประโยชน์อะไรถ้าไม่ประจักษ์แจ้ง ต้องอบรมต่อไป ไม่ไปทำอย่างอื่น เพราะไม่ใช่ปัญญาที่จะรู้จริง อะไรที่ยังไม่ปรากฏดี เพราะไม่รู้ก็ยังคงสงสัย

ฟังธรรมะเป็นการปลูกฝังความเห็นถูกให้ค่อยๆ มั่นคง จงฟัง จงใส่ใจให้ดี หนทางที่จะเข้าใจความจริงโดยการละความไม่รู้ ไม่ใช่เพียงอยากที่จะรู้ความจริง

ความรู้ทั้งหมดจะรู้สิ่งที่กำลังมี จึงรู้สัจธรรมของสิ่งที่กำลังมี เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดตามลำดับขั้นของปัญญา ตามที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้ง ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นทุกคำ จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในขั้นการฟัง

เชิญชม

เนื่องในวันมาฆบูชา "สนทนาพระธรรมวินัย"
📍ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. (ต่อ)

🔵FB : วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ www.facebook.com/share/v/NckPh1vjioC1XygG/?mibextid=

QwDbR1

🔵FB: ชมรมบ้านธัมมะ www.facebook.com/share/v/C7LjP7VsBrV97Hvq/?mibextid=QwDbR1

🔴YT: dhammahomelive www.youtube.com/live/M9Bqvgjk1pc?si=IvyIyTPSNrjcwfNy

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 1 เม.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ